Năm 2020: Củng cố 50 HTX tại 50 xã xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao (20:40 15/08/2019)


HNP - Liên minh HTX thành phố Hà Nội vừa triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất) trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (HTX) năm 2020 và những định hướng sau năm 2020.

Theo đó, năm 2020, Liên minh HTX thành phố phấn đấu thực hiện tư vấn, hỗ trợ củng cố 50 HTX tại 50 xã xây dựng NTM và NTM nâng cao, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 công nhận được trên 95% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có tiêu chí số 13. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX về các mặt tổ chức quản lý và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, thành viên HTX; phát huy vai trò kinh tế, xã hội của HTX trong quá trình xây dựng NTM.

Về định hướng thực hiện sau năm 2020, toàn thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiếp tục tổ chức triển khai tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX trong thực hiện tiêu chí số 13, tập trung củng cố, đổi mới, phát triển HTX bền vững. Phấn đấu HTX có đóng góp tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế, góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và thực hiện xây dựng NTM.

Phát triển đa dạng HTX với nhiều hình thức phù hợp, dựa trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chủ lực truyền thống, mang đặc trưng các địa phương gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa có hiệu quả ngày càng cao.

Thông qua chỉ đạo thực hiện tiêu chí số 13 để phát triển kinh tế tập thể, HTX, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên HTX, nhân dân; góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định chính trị - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, đất nước.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX, xây dựng NTM, sự cần thiết phải củng cố phát triển HTX và trách nhiệm của HTX trong xây dựng NTM; tuyên truyền, đăng tin, bài giới thiệu các mô hình kinh nghiệm củng cố thành công của các HTX điển hình tiên tiến, hoạt động có hiệu quả, giới thiệu hoạt động củng cố phát triển các HTX ở các xã xây dựng NTM trên các phưong tiện truyền thông.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX thực hiện các nội dung củng cố, phát triển HTX, như: Củng cố tổ chức, đổi mới tăng cường công tác quản lý trong HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và mở rộng ngành nghề dịch vụ mới; tư vấn hướng dẫn thành lập mới HTX, nhân rộng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong các lĩnh vực gắn với xây dựng NTM.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho các HTX nói chung, các HTX củng cố, phát triển ở các xã xây dựng NTM, xã NTM nâng cao nói riêng trên địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ tư vấn cho cán bộ, chuyên viên cơ quan triển khai củng cố trực tiếp tại HTX… 


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật