Sắp diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII (20:25 16/07/2019)


HNP - Tại buổi giao ban báo chí, do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, chiều 16/7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thông tin về các hoạt động tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thông tin tại buổi giao ban báo chí


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và được Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô hướng ứng tích cực. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là dịp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, diễn ra trong hai ngày 24 và 25/7/2019 với Chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”. Mục tiêu của Đại hội là tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, thông qua báo cáo kết quả công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2014-2019, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý vào dự thảo Điều lệ và Chương trình hành động của