Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh (06:17 18/07/2019)


HNP - 5 năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Một buổi phản biện do Ủy ban MTTQ TP tổ chức


Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những công tác trọng tâm của Mặt trận các cấp trên địa bàn Thành phố. Ngay sau khi có Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 6525-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Quyết định 2200 của Thành ủy Hà Nội về “Quy chế tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đã đạt được những kết quả nhất định. Trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp. Có 68.456 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị, 72.128 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010 - 2015. 

 
Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn MTTQ các cấp trên địa bàn thực hiện công tác bầu cử, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt là việc tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu, lấy ý kiến tín nhiệm đối với các ứng cử viên. Nhờ vậy, MTTQ Việt Nam các cấp trong Thành phố đã góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Kết quả đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội; 105 đại biểu HĐND thành phố; 1.183/1.185 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; 15.509/16.031 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98,98%. Thông qua công tác bầu cử, vị thế, vai trò của hệ thống MTTQ từ Thành phố tới cơ sở được nâng lên, xứng đáng niềm tin của cử tri Thủ đô…
 
Tích cực trong công tác giám sát, phản biện xã hội 
 
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đã được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, chính quyền phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn Thành phố đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý nhiều nội dung thiết thực như: Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; việc chấp hành các chính sách của Thành phố, địa phương, đơn vị... 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ Thành phố đến cơ sở đã chủ trì tổ chức 6.326 đoàn giám sát, tổ chức 2.594 hội nghị phản biện xã hội các tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND, Quyết định, Quy định của UBND các cấp trình tại kỳ họp.
 
Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhiều ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã được các cơ quan tiếp thu, là kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
 
Bên cạnh đó, các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng chương trình giám sát trên từng lĩnh vực cụ thể. Qua 5 năm, đã giám sát 39.258 cuộc, tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán; thu chi các loại quỹ do Nhân dân đóng góp; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy trình thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong GPMB; công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách TTHC; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong 5 năm đã tham gia giám sát 21.208 công trình, dự án phát hiện sai phạm về các lĩnh vực đầu tư không đúng quy định, cung ứng vật tư, thực hiện quy trình sai so với nội dung được phê duyệt, các việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước, đã kiến nghị thu hồi 251.825m2 đất và 15.151,4 triệu đồng.
 
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ các cấp Thành phố cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng với Đảng, Nhà nước. Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật, công tác hòa giải. Thực hiện nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị); mở rộng các diễn đàn Nhân dân, tổ chức đối thoại nhằm tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân với Đảng, Chính quyền; phát huy sáng kiến của Nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức để xây dựng Thủ đô và đất nước. Chỉ tiêu, 100% tổ chức Mặt trận các cấp xây dựng kế hoạch và giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 100%  đơn vị Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t