Tuyên dương điển hình tiên tiến ngành bảo hiểm xã hội (10:03 15/07/2019)


HNP - Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 2671/KH-BHXH tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ V.

Cụ thể, những nội dung tập trung thực hiện từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; Trong đó tập trung tuyên truyền về Đại hội thi đua, Hội nghị tuyên dương ĐHTT các cấp; biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành BHXH; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các gương ĐHTT, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Thành phố với các nội dung thiết thực gắn với nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy sức mạnh của toàn hệ thống BHXH Thành phố, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm của BHXH Việt Nam, của UBNB Thành phố phát động như: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH giai đoạn 2016-2020; “Công chức, viên chức ngành BHXH thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua hàng năm... Đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Chú trọng việc phát hiện các gương điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, được tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng, đồng thời, có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa thực sự có hiệu quả trong cuộc sống. Lựa chọn gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc dự Hội nghị tuyên dương ĐHTT cấp trên và Đại hội Thi đua yêu nước của ngành.

Đối với BHXH quận, huyện, thị xã, kết hợp tổ chức Hội nghị tuyên dương ĐHTT với Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 hoặc Hội nghị công chức, viên chức của đơn vị, thời gian hoàn thành trước 30/01/2020. Đối với BHXH Thành phố, tổ chức hội nghị tuyên dương ĐHTT, thành phần bao gồm không quá 300 đại biểu được bầu từ Hội nghị tuyên dương điển hình tiến tiến Bảo hiểm quận, huyện, thị xã và các đại biểu khách mời, thời gian hoàn thành trước 30/4/2020.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật