Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và đảm bảo TTATGT (15:58 11/07/2019)


HNP - Ngày 8/7, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 110-KH/ĐUK về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Theo kế hoạch, nội dung thực hiện đối với cấp Khối: Chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các ban, văn phòng và các đoàn thể khối, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối tăng cường số lượng tin, bài, chuyên mục về các hoạt động trong Đảng bộ Khối kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, kịp thời đưa tin các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; về thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở.

Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi với chủ đề giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” trong việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (tháng 8/2019). Tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện và đề nghị thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” (tháng 8 và 10/2019). Tổ chức hội nghị tọa đàm về nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo” (tháng 9/2019).

Cấp ủy cơ sở và các đoàn thể Khối: Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm phải có nội dung về công tác dân vận của cấp mình, trước mắt cần bổ sung chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 (hoàn thành trong tháng 7/2019). Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc công khai minh bạch những thông tin người dân cần biết và được biết theo đúng quy định... Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Tiếp tục thực hiện quy định đạo đức công vụ, công tác đối thoại, tiếp xúc với nhân dân...

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Chỉ thị số 09/CT-UBNDTP ngày 7/6/19 của UBND thành phố về đẩy mạnh các giải pháp nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố.

Xây dựng văn hóa người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tốt Chỉ thị 08 CT-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị gắn với việc thực hiện quy tắc ứng xử của thành phố tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa công sở, văn hóa thương mại và ứng xử nơi công cộng. Xây dựng các mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận một cửa, văn hóa giao tiếp thân thiện của người dân với khách du lịch và văn hóa trong cộng đồng các khu dân cư.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người tham gia giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông; phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định về đảm bảo TTATGT đường sắt, đường bộ, đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, vận động người thân, gia đình cùng thực hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm TTATGT.

Thực hiện tự kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, văn hóa giao thông, thực hiện 2 quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và văn hóa nơi công cộng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự lan tỏa rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng Thủ đô. Hằng năm, sơ, tổng kết đánh giá két quả thực hiện và đề nghị Đảng ủy khối biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở cơ sở (hoàn thành trước 15/11 hằng năm).


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật