Thông báo lịch và nội dung ôn tập, tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển (13:54 25/06/2019)


HNP - Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1388/TB-HĐKTSH về báo lịch và nội dung ôn tập, tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển thông báo lịch và nội dung tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức như sau:

Ngày 26/6/2019 (thứ Tư): Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. 13 giờ 30, người được đề nghị tiếp nhận có mặt tại tầng 3, Sở Nội vụ để xem số báo danh, học quy chế, nộp lệ phí dự tuyển; 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 tổ chức sát hạch.

8 giờ 30 ngày 27/6/2019: Chấm bài sát hạch, hoàn thiện văn bản báo cáo UBND Thành phố công nhận kết quả sát hạch.

Nội dung tài liệu ôn tập để sát hạch gồm: Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 cùa Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (ngạch chuyên viên); Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Hình thức sát hạch: Người được đề nghị tiếp nhận phải thực hiện 01 bài viết theo yêu cầu của Hội đồng, thời gian 120 phút. Kết quả bài viết phải đạt từ 50 điểm trở lên mới được xem xét đề nghị tuyển dụng vào công chức.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật