Thực hiện phong trào “CB, CC, VC, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” (16:29 21/06/2019)


HNP - Ngày 19/6, Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố ban hành Kế hoạch số 04-KH-HĐTĐKT về tổ chức thực hiện phong trào “CB, CC, VC, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua: Tập thể, cá nhân là CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố và cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập, thăm quan du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, về nội dung và giải pháp thi đua: Thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan thuộc Thành phố: Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với CB, CC, VC, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CB, CC, VC, người lao động ừong các cơ quan thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020"; Thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại cơ quan và phát tài liệu sổ tay Quy tắc ứng xử tới từng CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan.

Đẩy mạnh CCHC, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan. Xây dựng chế tài xử lý vi phạm Quy tắc ứng xử, cũng như có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử.

Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; xây dựng tiêu chí đánh giá đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan phù hợp với Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với CB, CC, VC, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Thành phố.

Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, những quy định về Quy tắc ứng xử của tập thể, cá nhân trong cơ quan để đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua cuối năm.

Thứ hai, đối với thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng: Tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng, hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị (như lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên; trên loa truyền thanh tại các điểm nút giao thông; trên bảng, biển tại các bến xe, nhà ga, các điểm công cộng; tổ chức Hội thi...); Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử đến các cấp hội viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật