Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu văn hóa đến năm 2020 (14:29 17/06/2019)


HNP - Từ nay đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: 88% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 62% làng, thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; 72% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; 72% đơn vị được công nhận và giữ vũng danh hiệu Đơn vị văn hóa; 55% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; 40% số người tập thể dục thể thao thường xuyên; 30% số hộ đạt tiêu chuấn gia đình thể thao,...

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, thành phố Hà Nội xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên truyền trong việc xây dựng và phát triển văn hóa. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy, Kế hoạch của UBND Thành phố về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của kế hoạch số 43/KH-UBND Thành phố: Xây dựng Người Hà Nội phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; hoàn thiện thể chế và các cơ chế, chính sách; tập trung xây dựng nguồn lực, thiết chế văn hóa, thể thao.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường công tác xã hội hóa thu hút đầu tư cho lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhất là những huyện chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ thấp; xây dựng trường nghề chất lượng cao; thiết chế văn hóa cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố là giải pháp trọng tâm để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật