Xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục nghề nghiệp (14:23 17/06/2019)


HNP - Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao của thành phố Hà Nội thời gian tới.

Theo đó, thành phố tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về lĩnh vực này.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là người đứng đầu xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực có tay nghề cao trong phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 6/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao” gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 17/2/2014 để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 165/KH-UBND, ngày 31/8/2016, của UBND thành phố về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020”. Thành phố xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và đưa vào kế hoạch, chương trình hằng năm để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Trong đó, tập trung đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương pháp tuyên truyền, cần chú trọng đến đối tượng, nội dung phù hợp; ưu tiên dành thời lượng thích hợp phục vụ tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách về đào tạo nhân lực có tay nghề cao gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của thành phố về công tác này.

Thành phố cũng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển học và đào tạo nghề nghiệp, coi học và đào tạo nghề nghiệp là giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn xã hội đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật