Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong các cấp công đoàn (17:54 11/06/2019)


HNP - Ngày 10/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 42/KH-LĐLĐ thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019, của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tập trung quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về “tăng cường công tác đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, tuyên truyền “Năm dân vận chính quyền”, mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp từ Thành phố đến cơ sở,... nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ trong triển khai thực hiện.

Cùng với đó, tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, công nhân lao động và chủ doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp công đoàn Thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rõ chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ cán bộ công đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, tăng cường tuyên truyền biểu dương nhân rộng các mô hình hay, điển hình về công tác dân vận. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với những tiêu chí cụ thể, sát thực tế, tránh phô trương, hình thức, huy động được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đơn vị và Thủ đô. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực,...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật