Liên đoàn Lao động thành phố đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (17:57 11/06/2019)


HNP - Ngày 10/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Cụ thể, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố gắn với kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp Công đoàn Thủ đô, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ, trước hết là người đứng đầu các cấp Công đoàn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự suy diễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Các cấp công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở các cấp Công đoàn Thủ đô theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp Công đoàn, của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong sinh hoạt định kỳ, các cấp công đoàn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt công đoàn. Trong quá trình học tập, cùng các chuyên đề học tập từng năm, các cấp Công đoàn cần chủ động xây dụng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tế của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Đồng thời, căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hàng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể thành kế hoạch hàng năm, theo yêu cầu: Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ các cấp, các ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét,...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật