Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị 08/CT-UBND gắn với việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử (11:10 10/06/2019)


HNP - Ngày 5/6, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 2260/SGDĐT-TCCB triển khai Chỉ thị 08/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội gắn với việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND, ngày 16/5/2019, của UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tổ chức phổ biến quán triệt Chỉ thị 08/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Trong quá trình thực hiện cần chú ý một số nội dung sau: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng văn hóa người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp” gắn với cuộc vận động của Ngành “xây dựng nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”. Giảo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, nếp sống và bồi dưỡng phẩm chất cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Triển khai hiệu quả giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội”. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo Hướng dẫn số 344/SGDĐT-CTTT ngày 15/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử trên cơ sở triển khai theo Kế hoạch số 1535/KH-SGDĐT ngày 27/4/2018 về triển khai bộ Quy tắc ứng xử giai đoạn 2018-2020 nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở và ứng xử nơi công cộng; xây dựng các mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận một cửa, văn hóa giao tiếp thân thiện của cán bộ công chức, viên chức với người dân, văn hóa giao tiếp của giáo viên với học sinh, giáo viên với phụ huynh học sinh...

Kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở giáo dục, của cán bộ công chức, viên chức, đồng thời, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định cùa pháp luật các trường hợp vi phạm về trật tự trật tự giao thông, vệ sinh môi trường... lên án, phê phán các hành vi, trường hợp thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.

Thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Người tốt - Việc tốt” và phong trào của các cơ quan, đơn vị trường học.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t