Toàn thành phố có hơn 10 nghìn người hoạt động không chuyên trách cấp xã (14:34 10/06/2019)


HNP - Tính đến hết tháng 5/2019, toàn Thành phố có hơn 10.100 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 46.233 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong thời gian qua, công tác rà soát, sắp xếp và việc thực hiện các cơ chế, chính sách nhất là khoản chi cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố luôn được Thành phố quan tâm.

Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố của Thành phố thực hiện theo Nghị định 29/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP; Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND thành phố; Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, vừa qua Thành ủy đã thông qua Đề án thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên và ở các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Thanh Trì. Việc thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố ở một số quận, huyện nhằm tinh gọn bộ máy tại cơ sở; giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ hoạt động không chuyên trách; giảm chi ngân sách cho hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời, tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh.

Hiện nay, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu tổ chức sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy mô thôn, tổ dân phố quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ (thôn 300 hộ trở lên; tổ dân phố 450 hộ trở lên) nhằm giảm số lượng thôn, tổ dân phố, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách; nghiên cứu tổ chức thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở một số quận, huyện và tiếp tục sắp xếp lại thôn, tổ dân phố làm tiền để cho việc nghiên cứu một cách tổng thể việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố khi thực hiện văn bản mới thay thế Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t