Liên đoàn Lao động thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (09:50 07/06/2019)


HNP - Ngày 6/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 313/LĐLĐ về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thành phố quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Đồng thời, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống; thực trạng tồn tại, hạn chế của hệ thống hành chính cấp huyện và xã; làm rõ những kết quả tích cực nếu chủ trương này được thực hiện tốt; Khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

Bám sát yêu cầu nội dung lộ trình nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 653/2019/BTVQH14, các Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã của Chính phủ, Chương trình hành động của các địa phương, đơn vị thực hiện chủ trương này. Phản ánh những nhiệm vụ trước mắt, năm 2020, 2021 phải gắn với những nhiệm vụ lớn, rất quan trọng như: Sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật (trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã); lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp; tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng và quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm năm 2030 các đơn vị hành chính trong cả nước cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; nhấn mạnh kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu. Làm rõ việc sắp xếp các đơn vi hành chính cấp huyện và cấp xã gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của nhà nước đảm bảo những yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy,...

Các cấp Công đoàn Thành phố tăng cường phản ánh quá trình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; tuyên truyền nội dung kế hoạch các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức được giao thực hiện chủ trương này. Thông tin công khai minh bạch các phương án, đề án sắp xếp các chế độ chính sách đến cán bộ công chức, viên chức người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện; biểu dương điển hình tiên tiến.

Theo dõi nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t