Liên đoàn Lao động thành phố: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (09:44 07/06/2019)


HNP - Ngày 6/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Cụ thể, trong công tác tuyên truyền giáo dục, các cấp công đoàn chủ động, đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ trong tình hình mới, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 trong CNVCLĐ và người sử dụng lao động các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tuyên truyền, triển khai và thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI Công đoàn Thành phố; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi và tham gia xây dựng các dự án Luật có liên quan đến người lao động trình Quốc hội,…

Phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, tập trung vào cải tiến kỹ thuật, cải tiến mẫu mã, giữ vững thương hiệu sản phẩm, nhằm mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của CNVCLĐ, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của Thủ đô. Phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”,...

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn. Xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018 - 2023, trọng tâm là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện thành lập CĐCS. Cần coi trọng việc tuyên truyền làm cho người lao động hiểu rõ về tổ chức công đoàn, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, từ đó, tự nguyện gia nhập công đoàn và hoạt động trong tổ chức công đoàn Việt Nam. Gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với việc quản lý đoàn viên, quản lý CĐCS, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn và chất lượng đoàn viên.

Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp cơ sở ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cán bộ xuất thân từ công nhân. Tăng cường năng lực hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hướng hoạt động về cơ sở, sát đoàn viên. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, giảm số CĐCS hoạt động yếu kém. Đổi mới về tư duy và phương pháp chấm điểm, đánh giá, xếp loại CĐCS cho từng loại hình CĐCS. Định kỳ kiểm tra, đánh giá, phân loại đúng chất lượng hoạt động CĐCS vững mạnh, đặc biệt quan tâm chất lượng hoạt động CĐCS khu vực ngoài nhà nước,…


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t