Hà Nội: Thể chế hóa nhiều chủ trương về phát triển kinh tế tập thể (14:09 21/05/2019)


HNP - Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội vừa rà soát công tác thể chế hóa chủ trương thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, về cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), cùng với việc tập trung chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, thành phố cũng đã ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, chỉ thị, kế hoạch... tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống, đặc biệt là thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX về vốn, đất đai, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ...

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, các sở, ban, ngành, Liên minh HTX thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản hướng dẫn về: Thủ tục đăng ký HTX, tổ chức đại hội thành viên, chỉ đạo các HTX củng cố tổ chức quản lý, sửa đổi, bổ sung Điều lệ HTX, xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh - dịch vụ gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện các quy định của Luật HTX năm 2012… Một số địa phương trên địa bàn thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chỉ đạo kinh tế tập thể và công tác tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các HTX.

Trung ương và thành phố Hà Nội cũng đã ban hành có hệ thống các văn bản về cơ chế, chính sách, nghị quyết, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX... Đặc biệt là hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012 của thành phố được ban hành đồng bộ, đầy đủ đã tác động tích cực trong việc tổ chức lại HTX, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, HTX của Thủ đô phát triển.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và các nhiệm vụ do Liên minh HTX Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao, thời gian qua, ngoài việc tích cực tham mưu ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, Liên minh HTX thành phố đã ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, các chủ trương, chỉ đạo của thành phố về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Các văn bản do Liên minh HTX thành phố tham mưu, ban hành đã góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX của thành phố phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật