Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số (15:37 18/05/2019)


HNP - Đó là kết quả rà soát về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2018, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo thống kê, đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô cư trú tập trung theo cộng đồng tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức) với trên 53.000 người, chiếm khoảng 57,4% người dân tộc thiểu số trên thành phố, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường và dân tộc Dao. Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đầy đủ, kịp thời. Theo đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch, quyết định triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trong và yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín và nâng cao hiệu quả hoạt động của người có uy tín tại các địa phương.

UBND thành phố cũng chỉ đạo Ban Dân tộc thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn và làm tốt việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín; hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung hoặc thay thế người có uy tín theo quy định. Tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động; quan tâm bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và giao nhiệm vụ phù hợp để người có uy tín phát huy vai trò của mình trong cộng đồng; tạo cơ chế động viên, khuyến khích người có uy tín tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền đối với người có uy tín; tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Ngoài ra, hằng năm, Ban Dân tộc thành phố tổ chức đoàn người có uy tín của thành phố đi tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố; thực hiện tổng kết chính sách đối với người có uy tín gắn với biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật