Ban Chỉ đạo 197 thành phố triển khai chủ đề công tác năm 2019 (14:26 14/05/2019)


HNP - Ngày 7/5, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND, triển khai tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố.

Theo đó, BCĐ 197 thành phố Hà Nội tiếp tục tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân...

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC” phù hợp với thực tế và các Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy. Sắp xếp cơ quan chuyên môn theo quy định tại các Nghị định mới thay thế, sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo nguyên tắc “5 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả), “Một việc - một đầu mối xuyên suốt” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu...

Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2019 của BCĐ 197 Thành phố gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của UBND thành phố với một số nhiệm vụ, nội dung cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc CCHC, nhất là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện các TTHC. Tăng cường CCHC trong các lĩnh vực có quan hệ tiếp xúc với nhân dân và doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ huy trên các nhiệm vụ công tác của BCĐ 197 thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của đội ngũ CB, CC, VC; việc chấp hành các quy trình, quy định công tác; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm, tập trung những vấn đề dư luận quan tâm, những địa bàn nóng, những nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của BCĐ 197 thành phố. Tổ chức các đoàn, tổ kiểm tra của  BCĐ197 thành phố kiểm tra đột xuất và đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị thuộc BCĐ 197 thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t