Kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (15:00 22/04/2019)


HNP - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai tập trung thực hiện trong quý II/2019.

Theo đó, trong quý II/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 3/7/2017 của UBND thành phố về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Sở tiếp tục triển khai Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố về khắc phục các tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai dự án xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường khu, cụm công nghiệp, làng nghề; quản lý chặt chẽ các nguồn tải gây ô nhiễm môi trường không khí, nước sông, hồ. Triển khai thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020; Đề án thu gom, xử lý chất thải nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cùng với nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về bảo vệ môi trường.

Cũng trong quý II/2019, Sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn. Tiếp tục rà soát, hậu kiểm việc thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm việc thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng; đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chấp hành việc xử lý vi phạm và các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sở Cũng thực hiện tốt công tác tiếp công dân công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật