Đẩy mạnh việc học tập chuyên đề năm 2019 trong các cấp công đoàn (14:07 03/02/2019)


HNP - Ngày 24/01, Liên đoàn Lao động thành phố có Văn bản số 43/LĐLĐ về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP tham mưu với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo và đôn đốc cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 do cấp ủy tổ chức theo đúng các mục đích, yêu cầu Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 19/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội gắn với các nội dung của Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 09/1/2016 của Thành ủy; Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 29/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, vận động CNVCLĐ, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các nội dung chuyên đề năm 2019. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, doàn viên, CNVCLĐ, nhất là phong cách làm việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phồ Hà Nội”.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; gắn các nội dung chuyên đề năm 2019 với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI), đặc biệt là chương trình 01 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020 và chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố”; “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội”.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn” xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật