Đôn đốc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2018 (14:08 03/02/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 990/STC-TCĐT ban hành ngày 1/2, Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2018.

Theo đó, đối với số dư tạm ứng, số dư đự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) phối hợp với cơ quan kho bạc, đơn vị kiểm soát giải ngân đối chiếu, xác nhận tình hình, số liệu thanh toán và xử lý số dư tạm ứng, số dư dự toán theo biểu mẫu và hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm và lập quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của liên ngành Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Hà Nội tại Công văn số 8882/LN:STC-KBHN ngày 21/12/2018.

Đối với số liệu đề nghị quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) phối hợp với cơ quan kho bạc, đơn vị kiểm soát giải ngân đối chiếu, xác nhận tình hình, số liệu thanh toán theo biểu mẫu 04/CĐT tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở tình hình, số liệu thanh toán vốn đầu tư năm 2018 đã được cơ quan kho bạc, đơn vị kiểm soát giải ngân xác nhận, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo quyết toán vốn đầu tu xây dựng cơ bản năm 2018 theo biểu mẫu và chế độ quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm. Theo đó, các chủ đầu tư dự án trực thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện, thị xã được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án do thành phố quản lý lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, gửi Sở Tài chính từ ngày 8/5/2019 đến ngày 15/5/2019.

Các chủ đầu tư dự án trực thuộc các sở, ngành lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, gửi các sở, ngành cấp trên trước ngày 15/4/2019; các sở, ngành tổng hợp, gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư về Sở Tài chính từ ngày 8/5/2019 đến ngày 15/5/2019. UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch trực thuộc triển khai việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2018 thuộc ngân sách quận, huyện, thị xã theo thời gian quy định tại Văn bản số 5983/UBND-KT ngày 24/11/2017 của UBND thành phố; tổng hợp và gửi Sở Tài chính báo cáo quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2018 thuộc ngân sách quận, huyện, thị xã trước ngày 15/5/2019.

Sau thời hạn trên nếu các đơn không chấp hành báo cáo quyết toán, Sở Tài chính sẽ thực hiện tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước (hoặc cơ quan thanh toán) tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư cho tới khi nhận được báo cáo quyết toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính; các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND thành phố...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật