Ngành Y tế đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (20:37 30/01/2019)


HNP - Ngày 25/01, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 385/KH-SYT về việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.

Theo đó, Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng để nâng nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của CB, CC, VC, người lao động. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, xây dựng quy chế làm việc, phối hợp hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng trong nội bộ Sở Y tế và với các cơ quan liên quan.
 
Xây dựng quy chế quan hệ giữa công chức ngành Y tế với doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải làm, hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm CB, CC, VC và lĩnh vực hoạt cộng công vụ, nhằm đảm bảo sự liêm chính và trách nhiệm của CB, CC, VC trong ngành Y tế. Thực hiện đổi mới công tác tổ chức cán bộ ở đơn vị, tạo động lực trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công tác.
 
Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị nhất là công tác dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của CB, CC và tập trung công khai minh bạch vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ, đăng ký hành nghề, mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản công, quản lý tài chính, khám chữa bệnh; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, có cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối với người có công. Duy trì hòm thư góp ý, đường dây điện thoại “nóng”. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị cần thường xuyên quan tâm kịp thời chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật