Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả (13:03 05/02/2019)


HNP - Thành phố Hà Nội là đơn vị hành chính hạng đặc biệt, hiện có 30 quận, huyện, thị xã, 584 xã phường thị trấn, 7.979 thôn tổ dân phố; 53 cơ quan hành chính, 2.634 đơn vị sự nghiệp, 3.152 Hội, 60 Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, còn có hàng trăm cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, phòng khám tư thục. Với quyết tâm chính trị hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thành phố đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền.

Cán bộ hướng dẫn người dân tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa quận Long Biên


Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, triển khai chủ đề công tác năm, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, trong đó, xác định rõ mục đích xây dựng chính quyền thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ tống chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở.
 
Công tác CCHC được xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá của Thành phố, được tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ quan, đơn vị, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, các chỉ số năm 2017 đều có sự thăng tiến chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2016 cao nhất từ trước tới nay; chỉ số CCHC của Thành phố tiếp tục xếp thứ hạng cao, đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2016, kết quả đó phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị; nhiều sáng kiến trong CCHC được ghi nhận, tính năng động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, đổi mới phong cách làm việc, chuyển biên tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ được đánh giá cao. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông.
 
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Thành phố đã triển khai quyết liệt và cơ bản sắp xếp xong tổ chức bộ máy, được Trung ương và dư luận đánh giá cao. Trong đó, kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp nổi bật: Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%). Đơn vị sự nghiệp cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%). Ngoài ra, Thành phố sắp xếp xong 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 Ban Quản lý dự án (giảm 29 ban, tỷ lệ 41,4%); sáp nhập 03 cơ quan Quỹ thành 01 đơn vị.
 
Năm 2018, Thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ đặt ra trong năm, cụ thể: Sáp nhập 30 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và 30 Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã; tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; sáp nhập 03 Trung tâm chăn nuôi, thủy sản, cây trồng thành Trung tâm Phát triển nông nghiệp. Đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp 21 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, 12 trung tâm bảo trợ xã hội; chuyển 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc sang Viện Quy hoạch xây dựng quản lý; thí điểm mô hình Văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận Long Biên làm cơ sở triển khai nhân rộng 30 quận huyện.
 
Xác định đẩy mạnh đơn vị sự nghiệp sang tự chủ kinh phí thường xuyên là giải pháp căn bản quyết định đến kết quả tinh giản, Thành phố đã đẩy mạnh giao tự chủ chi thường xuyên được 106 đơn vị, giảm 8.761 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước. Năm 2018, để thực hiện được chỉ tiêu 10% theo Nghị quyết 19-NQ/TW, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 18/6/2018 nâng mức tự chủ đơn vị sự nghiệp đợt 01 giai đoạn 2018-2021 là 196 đơn vị/257 đơn vị, giảm 11.221 biên chế hưởng lương ngân sách. Đồng thời chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung 61 đơn vị còn thiếu. 
 
Về xây dựng phê duyệt đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, từ năm 2013, Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Viện Khoa học tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ triển khai xây dựng thí điểm Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính giai đoạn 2013-2015. Tháng 4/2016, Bộ Nội vụ phê duyệt Thành phố có 366 vị trí việc làm. Cuối năm 2016, Thành phố thành lập Tổ công tác triển khai giai đoạn 2 của Đề án vị trí việc làm, kết quả đến đến tháng 5/2017 phê duyệt xong đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính (53 cơ quan), tháng 9/2017 phê duyệt xong đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp (2.634 đơn vị). Sau khi Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, Thành phố đã yêu cầu cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, ... nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện.
 
Năm 2019, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao, ngành Nội vụ Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020"; chương trình, kế hoạch CCHC của Thành phố năm 2019 và giai đoạn 2016-2020.
 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô theo hướng sâu hơn, tốt hơn. Đặc biệt là triển khai thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 13/7/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". 
 
Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước, trong đó, đặc biệt chú trọng công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả", "một việc - một đầu mối xuyên suốt". 

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật