Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Giáo dục (09:41 10/01/2019)


HNP - Ngày 09/01, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 86/KH-SGDĐT triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản về PCTN. Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, học tập chính trị cho cán bộ, giáo viên các quy định về PCTN trên; tuyên truyền lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về PCTN với thời lượng phù hợp vào giáo án, sử dụng phương pháp linh hoạt, hiệu quả tại đơn vị.

Các đơn vị tùy vào điều kiện, tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nội dung PCTN cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng sư phạm, cổng thông tin điện tử tại đơn vị và có báo cáo, minh chứng cụ thể về hoạt động này.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng luật. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; luân chuyển cán bộ quản lý và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.

Nâng cao hoạt động của Công đoàn, Thanh tra nhân dân và cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong công tác PCTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCTN, trong đó, tập trung vào thu, chi ngân sách, tài chính quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời xử lý nghiêm minh đúng pháp luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong PCTN; lồng ghép kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về PCTN trong kiểm tra công vụ.

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật