Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 (14:26 04/01/2019)


HNP - Ngày 03/01, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 23-HD/ĐUK hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo triển khai, học tập, tổ chức thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung của chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân, hoàn thành học tập trước ngày 28/02/2019.
 
Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch của UBND Thành phố về việc “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội”; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4; Nghị quyết Trung ương 6; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
 
Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện đăng ký việc làm theo Bác, gắn với việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” theo Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối về “Xây dựng mô hình, điển hình và tiêu chí bình chọn, tuyên dương trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đến năm 2020”. Lấy kết quả thực hiện đăng ký là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại chi bộ và đảng viên.
 
Chi ủy chi bộ nghiên cứu, lựa chọn việc làm theo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo.
 
Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
 
Có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019, 02 quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, đặc biệt coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm sớm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện chức năng lãnh đạo và là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ.
 
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cũng yêu cầu cấp ủy các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị trên internet, mạng xã hội, trên các báo, đài, tạp chí của Thành phố.

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t