Phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi: Sớm “hóa giải” những khó khăn (15:34 05/12/2018)


HNP - Trong những năm qua, TP Hà Nội rất quan tâm đến chính sách dân tộc, nhất là trong gian đoạn 2016-2020 để nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần sớm được tháo gỡ để thu được những kết quả cao hơn.

Những chuyển biến tích cực

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được TP Hà Nội quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để bảo đảm sinh kế của người dân, đặc biệt là người dân 153 thôn thuộc 15 xã của 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức) với hơn 53.000 người, chiếm khoảng 57,4% người dân tộc thiểu số trên địa bàn, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020; nhóm chính sách về nước sạch; nhóm chính sách phổ biến giáo dục và trợ giúp pháp lý; nhóm chính sách về bảo vệ môi trường sinh thái...

Cùng với đó, thành phố đã bố trí nguồn lực không nhỏ để thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020. Theo đó, để triển khai chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020, thành phố đã có kế hoạch dự kiến bố trí 2.324 tỷ đồng để triển khai 224 dự án. Đến nay, hầu hết các dự án đã được thành phố bố trí đủ vốn, các địa phương triển khai thực hiện đều bảo đảm tiến độ theo kế hoạch vốn đã giao. Dự kiến, kết thúc năm 2018, sẽ có 68 công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu về đầu tư cơ sở hạ tầng theo chính sách của Trung ương quy định.

Tương tự, triển khai thực hiện chính sách giáo dục, đào tạo, Trường Dân tộc nội trú Ba Vì đã cấp học bổng cho 100% học sinh dân tộc nội trú từ ngân sách thành phố. Đáng chú ý, công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi luôn được coi trọng, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh theo quy định của Chính phủ. Hằng năm, thành phố đều có chế độ cử tuyển con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vào các trường Đại học, Cao đẳng và đào tạo nghề. Đến nay, 100% trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi được học mẫu giáo và lớp 1; tỷ lệ xã được phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đạt 100%.

Mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Hiện nay, 14/14 xã dân tộc miền núi đều được bố trí đủ cán bộ y tế; đồng thời, tổ chức triển khai đầy đủ các chương trình y tế theo quy định, như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, y tế học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ trẻ em... Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện vùng đồng bào dân tộc được đầu tư về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân...

Tháo gỡ khó khăn để phát triển

Mặc dù thành phố đã quan tâm ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi, tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa thể giải quyết được hết những khó khăn của địa phương. Bởi cơ cấu kinh tế của khu vực này chuyển dịch còn chậm, chất lượng sản phẩm chưa cao, tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo ở một số địa phương khá cao.

Mặt khác, nhu cầu đầu tư vào các lĩnh vực thuộc các xã vùng dân tộc miền núi rất lớn nhưng khả năng bố trí nguồn lực còn hạn chế; kết cấu hạ tầng cơ sở còn chưa đồng bộ và nhanh xuống cấp, nhất là hệ thống đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt; các thiết chế văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng giáo dục còn hạn chế và chưa đồng đều; chất lượng nguồn nhân lực, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở một số nơi nhìn chung còn thấp; còn nhiều lao động địa phương chưa có việc làm thường xuyên hoặc thiếu việc làm.

Đáng nói, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục; trình độ dân trí còn thấp; hệ thống thiết chế văn hóa còn chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho đồng bào; một số tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan chưa được bài trừ; bản sắc văn hóa của các dân tộc có nơi đang bị mai một, mất dần tiếng nói, chữ viết, trang phục và các lễ hội truyền thống...

Ngoài những nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chủ quan của những hạn chế nêu trên được chỉ rõ là do công tác quản lý điều hành thực hiện các chính sách của các cấp gặp khó khăn, có những chính sách sự phân công quản lý còn chồng chéo, nhiều đầu mối. Công tác phối hợp cũng thiếu nhịp nhàng dẫn đến việc triển khai thực hiện một số chính sách còn chậm, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu. Việc đề nghị quy mô đầu tư ở một số địa phương chưa sát với thực tế, làm giảm hiệu quả đầu tư và gây lãng phí nguồn lực...

Khắc phục những hạn chế trên, đòi hỏi sự quyết tâm của các cấp, các ngành, nhất là địa phương và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô. Theo đó, đi đôi với cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động trong phát triển kinh tế, xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tiếp tục nêu cao ý thức tự lực, tự cường và tạo niềm tin cho đồng bào dân tộc. Để giải quyết cơ bản vấn đề đói nghèo, các địa phương cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, bố trí sắp xếp dân cư, thực hiện phát triển sản xuất bền vững. Lồng ghép các nguồn vốn đầu tư có trọng điểm, xây dựng các mô hình về phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiếu số như già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ. Từ thực tế, thành phố sẽ chú trọng nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí gắn với đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật