Triển khai các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng (14:20 14/04/2018)


HNP - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 722/KH-STTTT về triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng năm 2018.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và cách ứng xử khi tham gia môi trường mạng, các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn triển khai tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng.
 
Chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thông tin điện tử, thông tin trên môi trường mạng, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng khi tham gia môi trường mạng.
 
Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát một cách hiệu quả nhằm chấn chỉnh các sai phạm và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Phổ biến, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trên địa bàn Thành phố thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND Thành phố.
 
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị; chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về thông tin điện tử cho các đối tượng công chức, viên chức, người lao động do đơn vị quản lý.
 
Các cơ quan báo chí Thành phố tuân thủ định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn công tác tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông trong nâng cao ý thức cộng đồng trên môi trường mạng; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các tuyến bài, vệt bài về mạng xã hội và những thành viên tham gia mạng xã hội. Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật về thông tin; giám sát chặt chẽ phương thức kiểm duyệt, kiểm soát thông tin (nhất là thông tin từ mạng xã hội) trước khi đăng tải; nắm bắt kịp thời các vấn đề, sự kiện, vụ việc, diễn biến tình hình để kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm.
 
Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành phố nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng. Định hướng và hướng dẫn công tác tuyên truyền trong nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng cho các cơ quan báo chí Thành phố.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật