Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới (16:18 13/03/2018)


HNP - Sáng 13/3, Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt I năm 2018 cho 108 cho Đảng viên mới của 30 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy khối.


Toàn cảnh lớp học


Trong 6 ngày, từ 13, 14, 15, 16/3 đến ngày 19, 20/3, học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 11 chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các Đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật