Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng cấp ủy các cấp (08:37 25/01/2023)


HNP - Năm 2022, Văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; hoàn thành tốt công tham mưu giúp việc thường trực cấp uỷ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm công tác của cấp ủy.

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thanh Hà biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Văn phòng cấp ủy năm 2022


Tham mưu kịp thời, hiệu quả
 
Thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy; tham mưu xây dựng chương trình công tác, kế hoạch công tác của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy kịp thời, hiệu quả. 
 
Nổi bật là, Văn phòng Thành ủy đã kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tham mưu, rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy khóa XVII.
 
Văn phòng Thành ủy cũng đã tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; rà soát tổng thể và toàn diện các lĩnh vực, các địa bàn để xây dựng và triển khai Đề án phân cấp, ủy quyền; triển khai kế hoạch đầu tư đối với 3 lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục...
 
Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản hóa, thẩm định văn bản của cấp ủy, đã tham mưu, phối hợp biên tập, thẩm định, ban hành 800 văn bản lớn, trong đó, có 3 Chương trình, 5 Chỉ thị, 9 Nghị quyết, 2 Quy chế, 3 Thông tri, 65 Kế hoạch, 9 Đề án, 5 Quy định, 388 Thông báo, 52 Kết luận, 145 Báo cáo.
 
Văn phòng cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Thành phố cũng duy trì thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, xử lý và chuyển giao công văn đến kịp thời, chính xác; phát hành công văn đi đúng thể thức, đúng đối tượng không để xảy ra sai sót, thất lạc tài liệu; quản lý và sử dụng con dấu chặt chẽ, đúng quy định. Trong năm qua, Văn phòng các cấp ủy đã ban hành 66.569 văn bản đi các loại; tiếp nhận và xử lý 41.805 văn bản đến theo quy định. Riêng Văn phòng Thành ủy đã phát hành 1.944 văn bản đi, tiếp nhận và xử lý 11.938 văn bản, tài liệu gửi đến Thành ủy và Thường trực Thành ủy.
 
Cùng với đó, Văn phòng các cấp ủy đã nghiêm túc thực hiện việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy trên cơ sở khai thác hệ thống trang thiết bị về CNTT, Hệ thống gửi, nhận và xử lý văn bản của Thành ủy (COP), phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, Cổng thông tin điện tử... Công tác xử lý thông tin, tra cứu các thông tin, tài liệu, văn bản cũng như việc theo dõi tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp ủy đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời và thực hiện dễ dàng, thuận lợi. Trong năm qua, Văn phòng Thành ủy đã triển khai 40 hội nghị trực tuyến với hơn 284.000 lượt đại biểu tham dự tại các điểm cầu, có nhiều hội nghị trực tuyến chuyển tiếp tín hiệu sang hệ thống hội nghị trực tuyến của UBND Thành phố đến các điểm cầu UBND các quận huyện và xã phường thị trấn...
 
Những kết quả trên đã khẳng định, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng các cấp ủy đã thực hiện và phát huy vai trò, vị trí là một kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ vụ cấp uỷ. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế, tham mưu thường trực cấp ủy chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng…
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ thường trực cấp ủy có lúc, có việc chưa kịp thời; chất lượng tham mưu một số nội dung chưa cao. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy của Văn phòng Thành ủy và một số cấp ủy trực thuộc có lúc, có việc còn chậm, chưa kịp thời, chưa có hệ thống phần mềm chính thức để theo dõi nhiệm vụ này. Sự phối hợp giữa văn phòng cấp uỷ với một số các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có lúc còn chậm…
 
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động Văn phòng cấp ủy
 
Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các cấp ủy sẽ tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, hệ thống văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố sẽ tập trung rà soát, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy định, quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế đã ban hành.
 
Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và quản lý trang thiết bị CNTT. Tiếp nhận triển khai 2 phần mềm dùng chung của Đảng bộ Thành phố: phần mềm hệ thống Văn phòng điện tử và phần mềm hệ thống theo dõi đôn đốc nhiệm vụ, tiếp nhận các hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp do các cơ quan Đảng Trung ương chuyển giao; rà soát, nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến; tham mưu xây dung kế hoạch CNTT năm 2023.
 
Văn phòng cấp ủy các cấp cũng chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Văn phòng. Thực hiện tốt công tác tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ văn phòng cấp ủy theo kế hoạch hằng năm. Nâng cao chất lượng phục vụ các hoạt động của cấp ủy, nhất là công tác thẩm định các đề án, báo cáo. tổ chức phục vụ các cuộc họp và làm việc của cấp ủy theo đúng quy chế, khoa học, hiệu quả. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao, giai đoạn 2023-2026…
 
Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung công việc đúng trọng tâm, trọng điểm, giúp cấp ủy hoàn thành chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thành phố, địa phương, cùng toàn Đảng bộ Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t