Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 (15:17 13/01/2022)


HNP - Sáng 13/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị


Dự và chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.
 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần, trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng lớn, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nổi bật là: Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan.
 
Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ. Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn Ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc đã có sự đổi mới, khoa học, sáng tạo. Trong công tác tham mưu luôn chủ động, quyết liệt, khẩn trương, nêu gương, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe tạo được sức lan toả trong toàn Ngành.
 
Về nhiệm vụ năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tăng cường công tác trong và ngoài Ngành ngày càng nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
 
Ngành tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Thủ đô có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả
 
Tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đội ngũ cán bộ, công chức toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng của Thành phố đã không ngừng nỗ lực, có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả đóng góp tích cực vào những kết quả chung của Đảng bộ Thủ đô.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội nghị
 
Trong đó, đã tham gia phối hợp phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành phố đã khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa, quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp; sớm ban hành 10 chương trình công tác của Thành ủy.
 
Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan chủ trì tham mưu trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành những chương trình, nghị quyết đặc biệt quan trọng, có tác động rất lớn đến kết quả của cả nhiệm kỳ, như Chương trình số 01, Nghị quyết số 04 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy khóa XVII và là nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ trong nhiều nhiệm kỳ gần đây.
 
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Thành ủy chủ động rà soát, xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản quan trọng, bao phủ toàn bộ các khâu trong công tác xây dựng tổ chức và công tác cán bộ để thực hiện đồng bộ, thống nhất ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.
 
Ban Tổ chức Thành ủy cũng tham mưu, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp về củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương; Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong năm 2021, đã củng cố 12/39 tổ chức cơ sở đảng; thành lập 93/70 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 133%); kết nạp 10.027 đảng viên mới, đạt 102,9% kế hoạch, tăng 12,9% so với năm 2020…
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chủ động dự báo tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
 
Tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị,Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã nêu lên những định hướng lớn để toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức Đảng phối hợp tổ chức thực hiện tạo chuyển biến và có hiệu quả trong năm 2022.
 
Trong đó, đồng chí đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phải triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó là: Phải tập trung tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất năng lực, uy tín, nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức, tự giác rèn luyện, đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t