Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh quán triệt nội dung 3 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII (19:45 22/04/2021)


HNP - Tiếp tục chương trình Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 22/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã quán triệt nội dung 3 Chương trình công tác số 02, 05 và 09.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh quán triệt nội dung 3 Chương trình công tác của Thành ủy


Đến năm 2025, GRDP bình quân/người 8.300-8.500 USD
 
Quán triệt nội dung Chương trình số 02-CTr/TU “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã đi sâu phân tích về kết quả thực hiện giai đoạn 2015-2020; mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021-2025; tổ chức thực hiện, nhất là 6 phụ lục, 1 biểu danh mục các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình.
 
Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh 5 mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025, đó là: Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép; Phục hồi tăng trưởng kinh tế với các giải pháp đồng bộ gắn với đổi mới, sáng tạo, tận dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.
 
Nêu rõ 11 chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình số 02, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5-8,0%; GRDP bình quân/người 8.300-8.500 USD; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3,1-3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 12,5-13,5%/năm); Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%; Kim ngạch xuất khẩu: 20,470 tỷ USD; Số lượt khách du lịch đón và phục vụ đạt từ 35-39 triệu lượt khách, trong đó có từ 8-9 triệu lượt khách du lịch quốc tế...
 
Chủ tịch UBND Thành phố cũng đi sâu phân tích về 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của Thủ đô. Tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô.
 
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh quán triệt nội dung 3 Chương trình công tác của Thành ủy
 
Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, dự kiến danh mục các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình, 40 nhiệm vụ được phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và một số Sở, ban, ngành nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cũng như đảm bảo công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết Chương trình theo các mốc thời gian cụ thể từng năm và trong cả nhiệm kỳ.
 
Đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước
 
Quán triệt nội dung Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nêu rõ, các nội dung của Chương trình số 05 được xác định là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cũng là các nhiệm vụ trọng tâm được đề cập tại các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đạt mục tiêu “Phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại”.
 
Phân tích về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đối với từng lĩnh vực, Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ, đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, một trong những mục tiêu là hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo tính khả thi, tính đồng bộ và đảm bảo quy hoạch đi trước một bước làm cơ sở, định hướng cho các công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch... Đối với công tác quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu từ đất. Tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai. Từng bước cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí và giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường... Còn đối với công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, mục tiêu là chủ động, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong việc đảm bảo an toàn về người và tài sản, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra...
 
Cũng theo Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh, Chương trình 05-CTr/TU đã xác định 13 chỉ tiêu. Cụ thể, về quy hoạch, quản lý quy hoạch, phấn đấu đạt 100% đối với: tỷ lệ diện tích phủ kín các quy hoạch phân khu đô thị; Tỷ lệ phủ kín Quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã. Đối với các chỉ tiêu về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đạt 100% đối với: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và Tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải. Đạt 50-55% đối với tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý. Diện tích cây xanh bình quân đầu người khu vực đô thị năm 2025: 7,8-8,1m2/người.
 
Về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê tương ứng với mực nước lũ thiết kế trên sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông Đáy; Đảm bảo thoát nước khu vực nội thành nhanh về các nguồn tiêu. Triển khai chống úng cho khu vực ngoại thành khi có mưa dưới 300mm/3 ngày vào giữa vụ; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi ở mức thiết kế. Kiềm chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, trong đó số vụ cháy lớn, cháy nghiêm trọng, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng không quá 3% tổng số vụ cháy.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính, trụ sở UBND Thành phố
 
Chủ tịch UBND Thành phố cũng tập trung quán triệt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 đối với Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; 14 nhóm nhiệm vụ đối với Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và 7 nhóm nhiệm vụ đối với Công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu. Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cũng cho biết, sẽ có 64 danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 05.
 
Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội
 
Đối với Chương trình số 09-CTr/TU về “tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố”, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã phân tích, dự báo tình hình, các yếu tố tác động tới nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố thời gian tới; quán triệt 4 mục tiêu, 6 nhóm chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình.
 
Theo Chủ tịch UBND Thành phố, mục tiêu bao trùm là giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thủ đô.
 
Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thành phố. Tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh của Thành phố, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, phức tạp, mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động vào địa bàn Thủ đô. 
 
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân kết hợp với các nguồn lực bên ngoài; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân. 
 
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đến năm 2025, xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ số lượng, chất lượng cao, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tinh nhuệ, hiện đại.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t