Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (14:41 22/04/2021)


HNP - Ngay sau phát biểu khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trực tiếp quán triệt nội dung của 3 Chương trình công tác số 01, 04 và 10.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy


Đối với từng Chương trình công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đi sâu phân tích về những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 và việc tổ chức thực hiện.

Tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng

Về Chương trình số 01-CTr/TU “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Chương trình xác định 5 mục tiêu và 14 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 75%; hằng năm kết nạp 9.000 - 10.000 đảng viên; đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 100% cán bộ cấp sở, ngành đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; có ít nhất 80% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới... Ngoài ra, đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; tối thiểu có 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ so với năm 2015; phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; tích hợp 60% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; phấn đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn...

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh 7 yêu cầu trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình 01-CTr/TU, cùng với 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Thành phố sẽ tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; Xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và các tổ chức cơ sở Đảng; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị các cấp; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động công tác dân vận theo hướng sát dân, sát cơ sở; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng...


Thành phố cũng sẽ tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Thành ủy dự kiến sẽ triển khai 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch để tổ chức thực hiện Chương trình 01.

Xây dựng nông thôn mới cần thực chất, thiết thực, hiệu quả và bền vững hơn

Về Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, mục tiêu bao trùm là xây dựng nông thôn mới cần thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc; nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, phù hợp theo tiêu chí đô thị; kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ và bền vững, trình độ sản xuất tiên tiến, hiện đại và chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao...

Đề cập đến các chỉ tiêu cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong nhiệm kỳ này, Thành phố phấn đấu 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng năm từ 2,5-3,0%. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Trên 2.000 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng. Mỗi huyện, thị xã xây dựng ít nhất 01 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch... Ngoài ra, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến quán triệt nội dung các Chương trình công tác của Thành ủy

Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đi sâu phân tích 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong xây dựng nông thôn mới; 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, cùng với 5 nhiệm vụ, giải pháp trong nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Đáng chú ý, Thành phố sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng phát triển đô thị; tập trung huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, với tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư khoảng 92.680 tỷ đồng. Đặc biệt, Thành phố sẽ đột phá cải thiện về môi trường kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế biến sâu...


Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ

Đối với Chương trình số 10-CTr/TU: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, mục tiêu của Chương trình là phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và “không cần” tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội...

Nhấn mạnh đến 6 quan điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Cùng với đó, lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài và phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa ở tất cả các lĩnh vực; chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng quán triệt rõ 3 nhóm chỉ tiêu (về phòng ngừa; về phát hiện, xử lý và về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) cùng với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Về vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu; Về công tác tuyên truyền, giáo dục; Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền Thành phố; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; Phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; Về đẩy mạnh cải cách hành chính; Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể; Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan phòng chống tham nhũng; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t