Tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương (14:16 09/04/2021)


HNP - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua 5 Thành phố, sáng 9/4, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng nước ta được đánh giá là một trong số 16 nền kinh tế mới nổi thành công, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, đóng góp vào kết quả đó có vai trò rất quan trọng của Cụm Thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2021


Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng, một công cụ quản lý của Nhà nước và là động lực để xây dựng con người mới, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Cụm thi đua 5 Thành phố tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương gắn với 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trước mắt là tổ chức thành công đợt thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, chiến đấu,…
 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và cơ quan thông tin, truyền thông kịp thời nắm bắt dư luận và công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. Công tác khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực sự có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho các điển hình tiên tiến. Quan tâm tới việc khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất; khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề; tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên khen thưởng kịp thời.
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng; Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất chính trị, tinh thông nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu, tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
 
“Với tinh thần thi đua là động lực phát triển của các địa phương, các ngành, các cấp, của mỗi cơ quan, đơn vị. Với sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Cụm thi đua 5 thành phố và sự hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương trong Cụm cùng sự quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, tôi tin tưởng rằng trong năm 2021 Cụm Thi đua của chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa, tạo động lực quan trọng góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ.
 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các Thành viên Cụm, trong thời gian tới, tiếp tục khắc phục khó khăn, tồn tại, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. 
 
Cùng với đó, cần tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi năm 2013), các quy định của Chính phủ về công tác khen thưởng. Tổ chức bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy trình, đủ thủ tục theo quy định. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm: kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; chú trọng khen đột xuất và đề xuất khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động. Đổi mới phương thức chỉ đạo phong trào thi đua thông qua chỉ đạo điểm tại cơ sở. 
 
Lãnh đạo Hội đồng TĐKT Trung ương và thành phố Hà Nội tặng hoa cho đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó năm 2021
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021 và suy tôn TP Hồ Chí Minh làm Cụm trưởng và TP Đà Nẵng làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2021. Đồng thời, Hội nghị cũng thống nhất đề nghị khen thưởng Cờ thi đua Chính phủ tặng cho 2 thành phố dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 thành phố Cần Thơ và Hải Phòng.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t