Từ đại hội đến đại hội:


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (09:11 25/01/2021)


HNP - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa quan trọng khi sự nghiệp đổi mới đã trải qua 20 năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Trong 5 năm ấy, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nước ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 18 đến 25/4/2006, tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 triệu đảng viên cả nước.
 
Đại hội đã nghe đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các văn kiện trình Đại hội X. Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.
 
Đại hội đã biểu thị quyết tâm của Đảng ta trong 5 năm trước mắt lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội; đồng thời giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành. Đại hội cũng thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
 
Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh: Thành công của Đại hội X cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến lên tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn. “Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh.

Theo HNMO


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t