Từ đại hội đến đại hội:


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới (09:17 25/01/2021)


HNP - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta vừa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XI (năm 2011). Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Vì thế, Đại hội XII đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến 28/01/2016. Dự Đại hội có 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn Đảng.
 
Đại hội đã nghe đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cho nhiệm kỳ 2016-2020. Trong đó, mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
 
Cùng với đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới; Đại hội XII cũng đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số nội dung quan trọng khác.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí, bầu Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư.
 
Diễn văn bế mạc do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày đã nhấn mạnh: “Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”...
 
Như vậy, kể từ ngày thành lập (3/2/1930), trải qua 12 kỳ đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đây là nền tảng quan trọng để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu diễn ra từ hôm nay (ngày 25/01/2021) đến ngày 2/2/2021 tiếp tục đề ra mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước giai đoạn mới.

Theo HNMO


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t