Từ đại hội đến đại hội:


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (09:58 21/01/2021)


HNP - Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991), công cuộc đổi mới của nước ta tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu về mọi mặt. Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, cải thiện một bước đời sống vật chất của đông đảo nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh được củng cố. Đồng thời, thành tựu 10 năm đổi mới đã tạo được nhiều tiền đề cần thiết cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, nước ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như nguy cơ tụt hậu về kinh tế, “diễn biến hòa bình”; tệ quan liêu, tham nhũng; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Tình hình thế giới và thực tiễn công cuộc đổi mới cũng đặt ra cho Đảng những nhiệm vụ và bước đi mới.
 
Trong hoàn cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng diễn ra từ ngày 28/6 đến 01/7/1996 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu đại diện cho gần 2,13 triệu đảng viên trong cả nước.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở phân tích những đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới, những xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế, nêu rõ những thời cơ và thách thức lớn, Đại hội định ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2000 và 2020 của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là, tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở - kỹ thuật hiện đại. Quốc phòng, an ninh vững chắc; dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
 
Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thông qua những văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII gồm 170 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu là Tổng Bí thư. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
Diễn văn bế mạc do Tổng Bí thư Đỗ Mười trình bày khẳng định: Đại hội VIII của Đảng là Đại hội tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tăng cường đoàn kết, đồng tâm nhất trí, ra sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu và những công việc do Đại hội VIII đề ra. Để làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta phải tự đổi mới và chỉnh đốn, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo. Hơn lúc nào hết chúng ta ghi nhớ và quyết làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Theo HNMO


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t