Sâu sát, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của cơ sở (12:34 28/11/2020)


HNP - Sáng 28/11, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tập trung thảo luận về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến điều hành hội nghị


Dành ít nhất 1/3 thời gian để đi cơ sở
 
Theo tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày tại hội nghị, dự thảo Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVII được kết cấu thành 5 chương, 32 điều. So với quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVI, dự thảo Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVII bổ sung các điều, khoản quy định chi tiết hơn các nội dung về quan hệ công tác và nguyên tắc, chế độ làm việc; cập nhật, bổ sung, khắc phục những bất cập đã được chỉ ra; cụ thể hóa các nội dung, phạm vi thuộc thẩm quyền xem xét, cho chủ trương của Thành ủy theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền.
 
Đáng chú ý, dự thảo Quy chế đã bổ sung, tích hợp nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách cơ sở, trong đó, nêu rõ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố chủ động bố trí, sắp xếp công việc, dành ít nhất 1/3 thời gian để đi cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, qua đó giúp cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tờ trình tại hội nghị
 
Đối với dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày, dự kiến trong nhiệm kỳ này, Thành ủy tổ chức khoảng 26 hội nghị định kỳ và một số hội nghị chuyên đề; đồng thời, đề xuất 2 nội dung có tính cấp thiết, chiến lược cần ban hành nghị quyết chuyên đề trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: nghị quyết về công tác cán bộ và nghị quyết một số vấn đề về phát triển văn hóa để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. 
 
Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ
 
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy, do đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trình bày tại hội nghị cho thấy, trong năm 2020, Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở. Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Thành ủy đã lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, nhờ đó đã kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện và tiền đề quan trọng để Thành phố tiên phong trên mặt trận phục hồi, phát triển kinh tế.
 
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị
 
Đặc biệt, Thành ủy đã lãnh đạo, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về đại hội đảng các cấp. Trong đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công rất tốt đẹp và đúng tiến độ đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 2.310 tổ chức cơ sở đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.
 
Sau đại hội, Thành ủy đã chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ, trong đó, tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội; phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ; xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021... Thành ủy cũng phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác để tập trung xây dựng dự thảo, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.
 
Đáng chú ý, mặc dù trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, song Thành ủy đã lãnh đạo và tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, như: các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô... thông qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, vun đắp lòng yêu nước; khẳng định, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Trong năm, toàn Thành phố đã củng cố 226/226 tổ chức cơ sở đảng (đạt 100%); rà soát và đưa vào danh sách theo dõi 83 tổ chức cơ sở đảng có khó khăn trong tổ chức đại hội, kết quả đã lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội tại 83 tổ chức cơ sở đảng. Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 1.282 tổ chức đảng và 360 đảng viên; giám sát đối với 766 tổ chức đảng và 184 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 81 tổ chức đảng và 343 đảng viên...
 
Năm 2021, Thành ủy Hà Nội đề ra 4 mục tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đáng chú ý, Thành ủy tập trung chỉ đạo, hoàn thiện các quy chế, quy định, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với thực hiện 2 Nghị quyết của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội...
 
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị
 
Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đối với dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Thành ủy; các dự thảo đã kế thừa kết quả của nhiệm kỳ trước, bám sát Quy chế mẫu do Trung ương ban hành; đồng thời, quy định rất cụ thể, rõ ràng các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy...
 
Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Nguyễn Doãn Hoàn, điểm mới nổi bật trong năm 2020, đó là các đồng chí lãnh đạo Thành ủy đã thể hiện rõ tinh thần sâu sát cơ sở, quyết liệt và trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, qua đó, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng cho rằng, chính việc chọn trúng chủ đề công tác năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” là tiền đề quan trọng để cả Thành phố vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị cả năm 2020.
 
Bí thư huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ cho rằng, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần chủ động, khoa học, sáng tạo, quyết liệt nên công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo duy trì, phát triển kinh tế - xã hội, được dư luận và đảng viên Thành phố đánh giá cao. Đặc biệt, nhờ sự chủ động của Thành ủy khi kịp thời nắm bắt những nơi còn gặp khó khăn để chỉ đạo trước một bước, nên đã giúp Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở thành công tốt đẹp, đúng tiến độ đề ra.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu kết thúc nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tiếp thu và giải trình, làm rõ hơn 8 ý kiến phát biểu của các đồng chí Thành ủy viên phát biểu tại hội nghị. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới; lãnh đạo chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với thực hiện Nghị quyết số 97 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý nhiệm vụ phải tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và các Nghị quyết của Trung ương lên quan đến tổ chức bộ máy, công tác cán bộ... Cùng với đó, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Cơ quan kiểm tra được quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm
 
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn điều hành hội nghị
 
Cuối phiên làm việc buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, các đồng chí Thành ủy viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Thành ủy.
 
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ này là khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh; khi cần thiết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn. Yêu cầu đảng viên giữ nguyên hiện trạng tài sản; khi cần thiết, đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện che giấu, tẩu tán tài sản. Đây là những nội dung nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, đồng thời thể hiện sự kịp thời của công tác kiểm tra, giám sát.
 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày các tờ trình tại hội nghị
 
Liên quan nội dung này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, việc yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm đã được Bộ Chính trị thảo luận rất kỹ và giao thẩm quyền đến tận Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện. Nếu đảng viên đã được cấp visa mà phát hiện vi phạm thì cơ quan kiểm tra có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng tạm dừng xuất cảnh.
 
Kết thúc phần thảo luận nội dung này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp thu 6 ý kiến phát biểu của các đồng chí Thành ủy viên để Ban Thường vụ Thành ủy sửa đổi, bổ sung và ban hành trong thời gian tới.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật