Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc” (13:55 11/11/2020)


HNP - Sáng 11/11, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “90 năm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc”, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự tại Điểm cầu Hà Nội


Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
 
Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và hơn 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, Thành phố Hà Nội và một số địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố dự tại điểm cầu Hà Nội.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị các đại biểu thảo luận làm sâu sắc hơn một số vấn đề: Thứ nhất, trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vị thế, vai trò và truyền thống 90 năm rất tự hào, vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời, từ thực tiễn, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập, đặc biệt cần xác định rõ nguyên nhân, phân tích rõ vì sao nhiều hạn chế, bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được chỉ ra để đổi mới công tác mặt trận nhưng chậm được thực hiện hoặc thực hiện nhưng hiệu quả không đạt hiệu quả như mong muốn.
 
Thứ hai, làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm đúc rút qua 90 năm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là những bài học được rút ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trên cơ sở đó, bổ sung và hoàn thiện lý luận để xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và khối đại đoàn kết dân tộc trong thời đại mới.
 
Thứ ba, đánh giá sâu sắc hơn, rõ hơn những tác động của bối cảnh mới của đất nước ta, nhất là từ khi phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ thực tiễn tổng kết, phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, đề xuất kiến nghị đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận.
 
Để tiến tới góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp cần làm tốt việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội, để văn kiện thực sự là kết tinh, là trí tuệ, tâm huyết của toàn dân, toàn đảng, toàn quân; phản ánh ý chí, nguyện vọng và khát vọng phát triển đất nước của toàn thể dân tộc ta trong giai đoạn mới.
 
Hội thảo đã nhận được 64 tham luận, chia thành 3 phần: Phần I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và những sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phần II: Vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đối với việc tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Phần III: Phát huy vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và một số kinh nghiệm về xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất. 
 
Nội dung các tham luận tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Thứ nhất, khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam. Thứ hai, khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc- nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Thứ ba, đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Thứ tư, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
 
Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Hội thảo đã có 2.853 đồng chí tham dự tại các điểm cầu, với 8 ý kiến tham luận trực tiếp trong 64 tham luận với nhiều nội dung phong phú. Từ các góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận đã làm sáng tỏ tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc; đúc kết những bài học kinh nghiệm để xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó, bài học xuyên xuốt là phải luôn quán triệt tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân để Mặt trận thực sự giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; giữ vững lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước với công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước; kiến nghị và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t