Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (15:30 16/10/2020)


HNP - Sáng 16/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật". Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hồng Tuyến giới thiệu về sự cần thiết, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Theo đó, các điểm mới của Luật liên quan đến các nội dung: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng pháp luật; thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo VBQPPL; hình thức, thẩm quyền ban hành văn bản liên tịch; quy trình xây dựng và ban hành một số loại VBQPPL; lập đề nghị xây dựng VBQPPL; thẩm quyền xem xét thông qua dự án luật, pháp lệnh; trình tự, thủ tục rút gọn; thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao; nâng cao trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị, chủ trì soạn thảo, cơ quan có thẩm quyền ban hành VQQPPL trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản…

Tiếp đó, các đại biểu nghe đại diện Bộ Tư pháp quán triệt một số nội dung của Quyết định 1323/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020, của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; Kế hoạch số 1995/QĐ-BTP, ngày 25/9/2020, Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của Bộ Tư pháp.
 
Tại hội nghị trực tuyến, đại diện các tỉnh: Tuyên Quang, Cà Mau, An Giang khẳng định việc Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời, cho rằng, Bộ Tư pháp cần tiếp tục có hướng dẫn về việc triển khai thi hành Luật, kiện toàn đội ngũ phụ trách công tác pháp chế ở các sở, ngành, nhất là hiện nay đang thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trong quá trình thực hiện triển khai Luật cần quan tâm tới vấn đề mang tính chất đặc thù ở địa phương, từ đó, Bộ Tư pháp tổng hợp những vấn đề khó khăn trong thực hiện triển khai Luật ở các địa phương để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ một cách căn cơ…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ, để thực hiện hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, HĐND - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tập huấn về những quy định mới của Luật cho đội ngũ tham gia trực tiếp tới công tác xây dựng pháp luật; chỉ đạo việc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác xây dựng các VBQPPL ở địa phương; rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, quy chế nội bộ về quy trình xây dựng văn bản pháp luật ở địa phương mình; quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng ban hành VBQPPL ở địa phương mình, trong đó, chú trọng chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và đối tượng chịu sự tác động của văn bản nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khả thi của các văn bản…

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t