Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 (20:38 25/01/2020)


HNP - Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đây là động lực to lớn để năm 2020, Đảng bộ thành phố tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên lớp cán bộ nguồn Thành phố


Là đảng bộ lớn nhất cả nước, với 50 đảng bộ trực thuộc, gần 2.500 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 447 nghìn đảng viên, chiếm khoảng 10% tổng số đảng viên toàn quốc, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn ý thức sâu sắc vai trò và trọng trách của mình. Năm 2019, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI và các đề án, chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, tập trung triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó, có nhiều nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng; chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.
 
Thực hiện chủ đề công tác năm 2019: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm dân vận chính quyền”, dấu ấn đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo thể hiện rõ nét trên toàn bộ các kết quả của công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị toàn thành phố; góp phần quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cụ thể: Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và tăng trưởng 7,62%, cao nhất trong 4 năm gần đây. Thu ngân sách đạt 101,95% dự toán, tăng gần 9% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 383,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5%.
 
Thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 8,5 tỷ USD. Du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, đạt 29 triệu lượt khách, tăng 10,1%. Trong xây dựng nông thôn mới, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn. Hết năm 2019, đã có 6 huyện và 356/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và tăng cường; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến rõ rệt; các lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực. Vị thế, uy tín và sức lan tỏa của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
 
Theo đó, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình; tiếp tục hoàn thiện, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp công tác của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Thành phố thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26/4/2016, về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố trong năm 2019 đã đạt nhiều kết quả.
 
Nổi bật là, Thành ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Đặc biệt, chỉ đạo tổ chức tốt chuỗi hoạt động dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội.
 
Ngành Tuyên giáo Thủ đô chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là thống nhất trong xử lý những vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở; những vướng mắc, hạn chế của quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm... Thành phố cũng tổ chức thành công lần thứ 2 hai giải báo chí (viết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh) với hàng trăm tác phẩm tốt, lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo tập trung, quyết liệt, có phương pháp đấu tranh linh hoạt, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, giải quyết hiệu quả công tác an ninh tư tưởng, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhằm tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong năm 2019, Thành ủy đã ban hành và triển khai 3 đề án sắp xếp 3 đảng bộ khối và Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; sáp nhập Đảng bộ Khối doanh nghiệp và Đảng bộ Khối công nghiệp. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc (giảm 9 đảng bộ so với đầu nhiệm kỳ). Thường trực Thành ủy cũng thường xuyên chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố... Sau sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức Đảng được quy định rõ ràng, khoa học hơn, nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công việc từng bước được nâng lên. Đến nay, thành phố có 17/30 đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện; 347/584 Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã; 20/584 Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; 27/30 Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện...
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Thành ủy đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp nhà nước, chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, đã giảm 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Sau sắp xếp, hiệu quả hoạt động của đơn vị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của nhân dân được nâng lên; đời sống của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên ngày càng tốt hơn, nổi bật là khối y tế của thành phố.
 
Cũng trong năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012, của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục có chuyển biến tích cực, giúp chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng nâng cao. Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã có những giải pháp bài bản, phát huy sức mạnh cơ sở để xử lý thành công nhiều vụ việc nóng, phức tạp, góp phần giữ vững sự bình yên của Thủ đô.
 
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân
 
Năm 2019, Thành ủy cũng triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Với tinh thần quyết tâm, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các quận, huyện, thị ủy tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đô thị, trật tự xây dựng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 138 tổ chức Đảng và 392 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra 11 tổ chức Đảng và 25 đảng viên (đạt 250% kế hoạch); qua đó, đã kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 173 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành giám sát chuyên đề đối với 561 tổ chức Đảng và 902 đảng viên. Qua giám sát đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức Đảng; cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kỷ luật 1.019 đảng viên... Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, đem lại tác dụng răn đe, ngăn ngừa vi phạm. Thành ủy cũng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TƯ, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền”, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.
 
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tăng cường và có nhiều hiệu quả rõ nét. Năm 2019, toàn thành phố thụ lý 44 vụ án tham nhũng với 113 bị can, khởi tố 21 vụ, 40 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ với 1 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 18 vụ với 56 bị can. Các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan tư pháp theo dõi, đôn đốc đều được xem xét, xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, 100% kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra chuyên ngành khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng đều được chuyển đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định; 100% các vụ án về tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời.
 
Thành ủy cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; cải cách tư pháp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm tốt an ninh, an toàn cho hơn 2.300 sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ, chủ động, sáng tạo hơn, đạt kết quả toàn diện. Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền” gắn với chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 5/12/2016 của Thành ủy “Về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đến nay, Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã kiểm tra tại 584/584 xã, phường, thị trấn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến rõ nét, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là hình thức tích cực thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TU và Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội “Về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố”. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ngày càng rõ nét. Trong năm 2019, đã tổ chức thành công 05 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; 30 quận, huyện, thị xã tổ chức 145 hội nghị; 100% xã, phường, thị trấn tổ chức 964 hội nghị. Tỷ lệ ý kiến được tiếp thu, giải quyết đạt hơn 97%, qua đó, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…
 
Hệ thống chính trị thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với CB, CC, VC, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, tạo sự chuyển biến về chất, nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ CB, CC, VC, người lao động; tạo cơ sở quan trọng để chuẩn bị tốt nhất công tác nhân sự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp sắp tới.
 
Đặc biệt, trong năm 2019, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, được Bộ Chính trị đánh giá cao và ban hành Kết luận số 46-KL/TW, ngày 19/4/2019. Ngày 27/11/2019, tại kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch hướng dẫn thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng để các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả từ ngày 01/7/2021; tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
 
Chính sự chuyển biến mạnh mẽ, bám sát đời sống của Thủ đô và đất nước trong mọi hoạt động của cấp ủy từ thành phố tới cơ sở, lan tỏa tới chính quyền các cấp cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội đã củng cố niềm tin, nhân lên sự đồng thuận xã hội, tạo thành nguồn động lực to lớn giúp Thủ đô vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Chủ động chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp
 
Hòa trong niềm vui chào năm mới 2020, Đảng bộ thành phố Hà Nội cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước chủ động triển khai những nhiệm vụ mới ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm để thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, thành phố đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, chủ động chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp, Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Năm 2019, đã ban hành văn bản chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy đối với 30 quận, huyện, thị ủy và 63 sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, thành phố đã hoàn thành tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Thành ủy viên, quy hoạch Bí thư, Phó bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Giám đốc sở, ban, ngành thành phố và tương đương, Chủ tịch HĐND - UBND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức 13 lớp với 1.555 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp; tổ chức 49 lớp với 6.968 cán bộ được quy hoạch nguồn cấp trưởng, phó các phòng ban, cơ quan, đơn vị và quy hoạch Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận, huyện, thị ủy; tổ chức 33 lớp với 4.753 học viên tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ toàn thành phố.
 
Thành ủy cũng chỉ đạo triển khai Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019, về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội” gắn với kiện toàn thôn, tổ dân phố bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định của pháp luật; coi trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập; không làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 8/7/2019, về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Trọng tâm là tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 06 nhóm nội dung và 13 nhóm vấn đề về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình và phương pháp về công tác chuẩn bị đại hội từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự; đặc biệt là chủ động gắn với thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.
 
Công tác chuẩn bị Văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bài bản, khoa học. Ngay từ tháng 6/2018, Thành ủy đã triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 với 8 đề tài khoa học, tập trung trên các lĩnh vực công tác trọng tâm của Đảng bộ Thủ đô, nhằm xây dựng cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm luận cứ khoa học để xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội.
 
Thành ủy cũng thành lập 16 đoàn công tác, do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy triển khai thực hiện công tác nhân sự đại hội theo đúng quy định; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề đột xuất, tình huống phát sinh trong lãnh đạo chỉ đạo đại hội. Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...
 
Từ thực tế kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU cho thấy, các quận, huyện, thị ủy đều đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị, thành lập 03 tiểu ban phục vụ đại hội; ban hành kế hoạch về công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, trong đó coi trọng phẩm chất, uy tín; lấy “thước đo” là kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Để tránh tình trạng càng đến gần đại hội, một số cán bộ vì ngại va chạm, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh việc khó, hiệu quả công việc không cao; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo về nhân sự làm phức tạp tình hình, lãnh đạo Thành ủy đã chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy chú trọng chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, đặc biệt là công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các “điểm nóng”, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.
 
*
*   *
 
Xuân Canh Tý 2020 đã về trên khắp các nẻo đường, góc phố Hà Nội. Mùa Xuân thêm rạng rỡ, hân hoan khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cùng vui mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập nước, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội… Những thành tựu của năm 2019 là minh chứng sống động cho sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu với niềm tin, trí tuệ và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; là động lực để thành phố giành được những thắng lợi mới trong năm 2020.
 
Với chủ đề công tác là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp”, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

NGÔ THỊ THANH HẰNG - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật