Kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU: Điều kiện quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị (07:26 01/02/2020)


HNP - Sau gần 4 năm thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đã cơ bản hoàn thành, qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác của Thành phố, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy, chất lượng của đội ngũ cán bộ cũng được nâng lên...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng Bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị


Đột phá vào nhiều việc lớn, việc khó
 
Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26/4/2016, về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” là chương trình “xương sống” và được ban hành sớm nhất trong 08 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI. Ngay sau khi ban hành, Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, trực tiếp do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã xây dựng, giao các đơn vị chủ trì triển khai 08 đề tài, chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, cần đột phá trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 
Nổi bật là, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Thành ủy tập trung thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đạt những kết quả quan trọng. Với cách làm thận trọng, bài bản, khoa học, Thành ủy đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp giảm 05/17 ban chỉ đạo trực thuộc Thành ủy và giảm 74/102 ban thuộc UBND Thành phố.
 
Thành ủy cũng chỉ đạo, hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị, gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy Khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố. Qua đó, giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); giảm 10 đơn vị sự nghiệp (38,4%); giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương. Thành ủy cũng hoàn thành sắp xếp lại mô hình Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; thực hiện tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.
 
Đối với các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, toàn Thành phố đã thực hiện sắp xếp, giảm từ 204 phòng xuống 159 phòng (giảm 45 phòng), qua đó giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng; sắp xếp 26 Ban Quản lý dự án của Thành phố xuống còn 5 Ban, giảm được 73/108 phòng (67,6%), 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị và trưởng phó phòng (57,5%), giảm 143/839 biên chế và giảm được 7/23 trụ sở làm việc (30,4%)... Ngoài ra, Thành phố đã hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện cũng giảm từ 206 đơn vị xuống 96 đơn vị.
 
Hà Nội cũng sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, hiện mới sử dụng 88,4% so với tổng biên chế phải tinh giản đến năm 2020. Đến nay, khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tinh giản 57 biên chế; khối cơ quan chính quyền đã tinh giản được 1.492 biên chế, đồng thời giải quyết 559 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Ngoài ra, Thành phố đẩy mạnh thực hiện tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018-2021 phấn đấu có 257 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư, chi thường xuyên và tự đảm bảo chi thường xuyên, từ đó giảm được thêm 19.052 biên chế viên chức.
 
Đặc biệt, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, việc giải quyết các mâu thuẫn phát sinh là một tất yếu khách quan, là điều kiện để Thành phố phát triển bền vững, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-CT/TU về củng cố tổ chức cơ sở đảng và Chỉ thị số 15-CT/TU về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, đưa vào danh mục Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các vụ việc phức tạp, tồn đọng, những tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm củng cố, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ đến các đơn vị để tập trung xử lý dứt điểm. Đồng thời, phát huy tinh thần sâu sát cơ sở, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy đã thường xuyên làm việc với các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc để đôn đốc, cho ý kiến chỉ đạo đối với từng vụ việc. 
 
Kết quả thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 đã góp phần khắc phục những hạn chế của một số tổ chức cơ sở đảng, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp phần nào được kiềm chế, thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố đã kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.
 
Đổi mới căn bản các khâu trong công tác cán bộ
 
Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, đổi mới và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, việc đánh giá cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng, đánh giá đúng cán bộ là tiền đề để làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 08/11/2017, về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp đánh giá, xếp loại đối với 12 nhóm chức danh; hiệp y, nhận xét, đánh giá đối với một số chức danh; phân cấp, ủy quyền 05 chủ thể quản lý đánh giá, đề nghị phân loại. Việc tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý thời gian qua đã được thực hiện nghiêm túc, theo quy trình, chặt chẽ, tỷ lệ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2018 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm mạnh so với năm trước (từ 84,48% xuống còn 16,41%).
 
Đáng chú ý, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Thành phố, đáp ứng các yêu cầu về đánh giá đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị. Đến nay, việc đánh giá, phân loại cán bộ hằng tháng đã được toàn Thành phố triển khai, đi vào nền nếp, qua đó giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Từ những kết quả toàn diện trong thực hiện Chương trình 01-CTr/TU cho thấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt trước mắt cũng như lâu dài, là điều kiện quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong những năm qua.
 
Tại hội nghị tổng kết Chương trình 01-CTr/TU vừa qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh nhiệm vụ phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” bảo đảm thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ, đúng quy định; chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân.
 
Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân nhân đối với Đảng bộ, chính quyền Thủ đô; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật