Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội Thủ đô (15:01 30/11/2019)


HNP - Năm 2019, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; đã tập trung giải quyết, xử lý, những vấn đề khó, những tồn tại có tính chất phức tạp; tranh thủ sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Thành phố, LĐLĐ Thành phố tạo thành sức mạnh tổng hợp, phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô một cách tích cực, toàn diện.

Trong công tác điều hành, UBND TP luôn thực hiện nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; quy định, Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của UBND Thành phố, trong đó, tiếp tục đặc biệt coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “Một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Đồng thời, quyết tâm đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND Thành phố kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố; phân công rõ nhiệm vụ các đồng chí Phó Chủ tịch trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; các quyết định của UBND Thành phố được ban hành đúng trình tự, thủ tục, luôn được bàn bạc thống nhất, tạo sự đồng thuận trong tập thể Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, tập thể UBND Thành phố. Luôn bảo đảm sự tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả. Các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND Thành phố luôn được công khai, minh bạch, dân chủ trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.

Qua đó, kinh tế-xã hội năm 2019 tiếp tục đạt được kết quả tích cực, toàn diện: Kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, GRDP tăng 7,43% (năm 2018 tăng 7,12%); tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao (25,8%); thu ngân sách được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chỉ số PCI tăng 4 bậc, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố, hoàn thành sớm 02 năm mục tiêu nhiệm kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cao, dự kiến đạt trên 8 tỷ USD, dẫn đầu cả nước; doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng cả về số lượng (tăng 11%) và vốn đăng ký (tăng 30%). Cung ứng hàng hóa trước, trong và sau Tết ổn định, chỉ số giá tiêu dùng trong phạm vi kiểm soát; Công tác chiếu sáng, chỉnh trang đường phố tiếp tục được đổi mới; tiếp tục đẩy mạnh việc trồng và chăm sóc cây xanh. Tỷ lệ huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng cao so với đầu nhiệm kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo; dịch bệnh trên người được kiểm soát tốt. Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng các huyện thành quận được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, tuyển dụng, đào tạo công chức, viên chức. Thành phố Hà Nội trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO; Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng; Đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thực hiện trong thời gian ngắn nhưng đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang trọng, lịch sự được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao,…

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại cần được quan tâm khắc phục như: Dịch tả lợn Châu Phi có xu hướng chậm lại song diễn biến vẫn phức tạp; Chỉ số PAPI năm 2018 tăng 2 bậc nhưng vẫn trong nhóm thấp nhất cả nước; Tỷ lệ giao đất dịch vụ, tỷ lệ giải ngân XDCB chưa đạt yêu cầu; Công tác quản lý nguồn nước trong sản xuất nước phục vụ sinh hoạt còn nhiều bất cập; Vi phạm về trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp; một số công trình vi phạm tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm trong khi vi phạm mới vẫn còn xảy ra; Hiện tượng ùn ứ giao thông xảy ra với tần suất nhiều hơn; Công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư còn bất cập; Còn tồn tại những hành vi thiếu văn hóa diễn ra ở nơi công cộng; bạo lực gia đình, ứng xử thiếu văn minh, mê tín dị đoan vẫn còn diễn ra; Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn cao; Tình trạng ô nhiễm môi trường (nhất là ô nhiễm môi trường không khí) có xu hướng tăng.

Trước những khó khăn còn tồn tại, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, UBND Thành phố xác định trong năm 2020, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt” và thường xuyên kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện theo Chương trình công tác năm của UBND Thành phố. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; quy định, quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của UBND Thành phố, trong đó, tiếp tục coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND Thành phố kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố; bảo đảm tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả; các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND Thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, tìr khi ban hành đến tổ chức thực hiện.

Tập thể UBND Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế; bám sát chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Thành ủy và HĐND Thành phố hướng tới mục tiêu: “Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên. Đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và đô thị; xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh CCHC, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô trước bạn bè quốc tế. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội và động lực mới cho phát triển. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016-2020,…


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t