Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XVI (19:40 15/10/2019)


HNP - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, chiều 15/10, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


Nhiều ý kiến đóng góp cho Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị
 
Trên cơ sở Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị đã được Thành ủy thảo luận, thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 19, ngày 03/7/2019 và Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, Thành ủy đã chỉ đạo tiếp thu, xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Đề cương chi tiết gồm phần mở đầu, nêu vắn tắt về bối cảnh diễn ra Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; nhiệm vụ, ý nghĩa của Đại hội và mục tiêu phát triển của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ tới (2020-2025), định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đưa ra 2 phương án về chủ đề Đại hội và 2 phương án về phương châm của Đại hội.
 
Nội dung chính của Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị là phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020), gồm 3 mục lớn là đánh giá tổng quan kết quả thực hiện trên 14 nhóm lĩnh vực; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời, rút ra 5 bài học kinh nghiệm.
 
Phần thứ 2 của Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đi sâu phân tích bối cảnh tình hình Thủ đô, trong nước, khu vực và thế giới, chỉ rõ những thuận lợi, thách thức đặt ra đối với Thủ đô. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu tổng quát, các mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong nhiệm kỳ tới.
 
Sau khi tiến hành thảo luận tại 4 tổ với 53 ý kiến phát biểu, đại diện các tổ đã báo cáo kết quả thảo luận tại hội trường. Theo đó, đa số các đại biểu thống nhất với bố cục, các nội dung chính của Đề cương chi tiết. Các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung, đánh giá rõ hơn về xu thế cách mạng 4.0, phát triển kinh tế tri thức; đánh giá rõ hơn về môi trường các làng nghề trên địa bàn; phân tích, đánh giá kỹ những thách thức, khó khăn đối với Hà Nội trong thời gian tới, nhất là những khó khăn về cơ chế, chính sách, trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất với Trung ương. Trong các nhiệm vụ chủ yếu, cần đưa vấn đề môi trường thành một nhiệm vụ chủ yếu. Về khâu đột phá, cần đưa chỉ tiêu phát triển 1-2 đô thị vệ tinh để giảm tải cho đô thị trung tâm. Một số đại biểu cũng kiến nghị cần đưa chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp để thể hiện quyết tâm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao các ý kiến phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu; đồng thời, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu các ý kiến để chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất, trình Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý, trên cơ sở Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, các cấp ủy căn cứ để xây dựng dự thảo Đề cương báo cáo chính trị ở cấp mình.
 
Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và các chỉ đạo của Trung ương, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019; kết quả thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố khóa XVI, gắn với thực hiện tốt các kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố đã đề ra.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị
 
Cùng với đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Trong đó, thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ; chuẩn bị chu đáo tổ chức đại hội chi bộ và đại hội điểm cấp cơ sở.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành. Tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC. Đặc biệt, tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, rà soát, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém; không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự.
 
Về việc sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố và bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách, Bí thư Thành ủy lưu ý trong quá trình thực hiện cần rà soát, đánh giá chính xác tình hình của các xã, phường, thị trấn, làm rõ được từng vấn đề khó khăn, vướng mắc và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Phương châm là thực hiện từng bước, chặt chẽ, thận trọng theo Kế hoạch, lựa chọn đơn vị thực hiện thí điểm, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trước khi tổ chức thực hiện rộng rãi, không để ảnh hưởng đến đại hội Đảng cấp chi bộ, cấp cơ sở, giữ vững ổn định tình hình địa phương.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng; hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 tăng 7,5% trở lên; Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, nhất là các công trình trọng điểm, các dự án cấp nước sạch, bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước.
 
Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh nhất là sốt xuất huyết; chuẩn bị phục vụ chu đáo cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết nguyên đán Canh Tý vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nhất là những người nghèo; Tăng cường quốc phòng, an ninh, nắm chắc tình hình để có giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường bình yên của Thủ đô.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t