Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XVI (19:40 15/10/2019)


HNP - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, chiều 15/10, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


Nhiều ý kiến đóng góp cho Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị
 
Trên cơ sở Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị đã được Thành ủy thảo luận, thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 19, ngày 03/7/2019 và Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, Thành ủy đã chỉ đạo tiếp thu, xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Đề cương chi tiết gồm phần mở đầu, nêu vắn tắt về bối cảnh diễn ra Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; nhiệm vụ, ý nghĩa của Đại hội và mục tiêu phát triển của Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ tới (2020-2025), định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đưa ra 2 phương án về chủ đề Đại hội và 2 phương án về phương châm của Đại hội.
 
Nội dung chính của Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị là phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020), gồm 3 mục lớn là đánh giá tổng quan kết quả thực hiện trên 14 nhóm lĩnh vực; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời, rút ra 5 bài học kinh nghiệm.
 
Phần thứ 2 của Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đi sâu phân tích bối cảnh tình hình Thủ đô, trong nước, khu vực và thế giới, chỉ rõ những thuận lợi, thách thức đặt ra đối với Thủ đô. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu tổng quát, các mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong nhiệm kỳ tới.
 
Sau khi tiến hành thảo luận tại 4 tổ với 53 ý kiến phát biểu, đại diện các tổ đã báo cáo kết quả thảo luận tại hội trường. Theo đó, đa số các đại biểu thống nhất với bố cục, các nội dung chính của Đề cương chi tiết. Các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung, đánh giá rõ hơn về xu thế cách mạng 4.0, phát triển kinh tế tri thức; đánh giá rõ hơn về môi trường các làng nghề trên địa bàn; phân tích, đánh giá kỹ những thách thức, khó khăn đối với Hà Nội trong thời gian tới, nhất là những khó khăn về cơ chế, chính sách, trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất với Trung