Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra Chương trình 08-CTr/TU tại quận Bắc Từ Liêm (16:09 03/09/2019)


HNP - Sáng 3/9, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về ​"Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020" tại quận Bắc Từ Liêm.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kết luận tại buổi làm việc


Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, Quận ủy Bắc Từ Liêm, công tác chỉ đạo, điều hành của Quận tiếp tục thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác xây dựng, ban hành và rà soát VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng. Công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, kiến nghị theo thẩm quyền và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đã tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện hệ thống, khoa học theo chỉ đạo của Thành phố.
 
Cụ thể, trong cải cách thể chế, từ năm 2016 đến nay, UBND Quận thực hiện góp ý 15 dự thảo xây dựng VBQPPL của Trung ương, Thành phố. Thực hiện thẩm định 21 VBQPPL (trong đó 05 Nghị quyết và 16 Quyết định) của HĐND-UBND Quận đảm bảo đúng quy định, chất lượng và thời gian theo quy định. 
 
Về cải cách TTHC, Quận đã niêm yết đầy đủ các Quyết định công bố TTHC của Trung ương, Thành phố tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả Quận, Phường và Cổng thông tin điện tử Quận. Triển khai đầy đủ các VBQPPL về kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát, kiểm soát TTHC theo quy định. Trong quá trình rà soát, Quận đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC và quy định có liên quan đến TTHC không hợp pháp, hợp lý. Quận thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thành phố để giải quyết các TTHC liên thông, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn.

Hiện nay, tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận là 224 TTHC; tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường là 145 TTHC. Tại phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; Quận và 13 phường đã tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 100%. Quận tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Quận và các phường.