Chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế (13:11 26/08/2019)


HNP - Quán triệt quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, văn hóa phải được coi trọng và đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, trong những năm qua, Hà Nội tiến hành đồng thời và đồng bộ việc xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế, với sự nhất quán của định hướng văn hóa và mục tiêu phát triển con người Thủ đô. Đây cũng là nhiệm vụ cụ thể hóa quan điểm của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triền bền vững đất nước".

Đối với việc xây dựng văn hóa trong chính trị, ý thức đầy đủ trách nhiệm trước Trung ương và cả nước, Đảng bộ Hà Nội đã xác định phương châm "Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm" gương mẫu, đi đầu, có nhiều việc làm chủ động, sáng tạo trong triển khai, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",… Thường xuyên chăm lo xây dựng văn hóa trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể CT-XH từ thành phố tới cơ sở; trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC, VC có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; các địa phương, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụgắn với việc sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 05-KH/TU và Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; thực hiện tốt năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị các cấp”; ban hành và thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố. Nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ nhân dân của CB, CC, VC. Xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ không đúng tôn chỉ, mục đích.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/BCĐ ngày 29/3/2018 về việc “Chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020” tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ CB, CC với nhiều tiêu chí được đánh giá cao về mức độ hài lòng của người dân, như thái độ khi tiếp xúc với nhân dân được đánh giá cao là 79,3%, ý thức trách nhiệm với công việc được nâng lên rõ rệt (75,5%). Nhìn chung, CB, CC trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thể hiện tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử chuẩn mực hơn trong thực thi công vụ; từng CB, CC, VC người lao động chấp hành nghiêm chế độ giờ giấc làm việc cũng như hiệu quả giải quyết TTHC với người dân và doanh nghiệp được nâng lên.

Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong từng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, giữ ổn định tình hình từ cơ sở. Đặc biệt, Thành phố đã là