Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố Cụm Đồng bằng Bắc Bộ: Bàn giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (15:25 20/07/2019)


HNP - Sáng 20/7, tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố Cụm Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ X với chủ đề “Những giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp”. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tham dự hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị


Tham gia hội nghị có đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố Cụm Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ diễn ra trong thời điểm Đảng bộ các tỉnh, thành phố đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm  hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc giao ban Đảng ủy cơ quan các tỉnh, thành phố Cụm là cần thiết, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ khối và yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Qua các kỳ hội nghị, ĐUK các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ đã cùng nhau trao đổi được nhiều giải pháp, mô hình cách làm phù hợp với đặc thù của Đảng bộ khối, thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan các tỉnh, thành phố và năng lực các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối. Đồng thời, cũng thảo luận, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, thiết thực góp phần vào thành quả công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố.
 
Bí thư ĐUK các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng phát biểu chào mừng tại hội nghị
 
Theo đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Hội nghị giao ban lần thứ X tại Hà Nội lựa chọn Chủ đề “Những giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp” là nội dung không mới, tuy nhiên, khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 08 về trách nhiệm "Nêu gương" và các Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên... thì việc xác định chủ thể và đối tượng, nội dung "Nêu gương" cũng có những yêu cầu mới. Bên cạnh việc thảo luận để nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện "Nêu gương" là một giải pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng, thì việc làm thế nào để "Nêu gương" đem lại kết quả thiết thực đòi hỏi có những giải pháp tổng thể, có như vậy, mới thúc đẩy công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Phó Bí thư ĐUK các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Đức Thành trình bày báo cáo đề dẫn
 
Trong báo cáo đề dẫn, Phó Bí thư ĐUK các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Đức Thành nêu rõ: Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng về trách nhiệm "Nêu gương", trong thời gian qua, ĐUK các cơ quan các tỉnh, thành phố Cụm Đồng bằng Bắc Bộ đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai và thực hiện. Kết quả bước đầu cho thấy đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và chất lượng công tác được nâng lên. Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở trong quá trình thực hiện chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc thực hiện "Nêu gương" chính là một phương thức lãnh đạo của Đảng, nếu thực hiện tốt sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. 
 
Phó Bí thư Thường trực ĐUK các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi điều hành phần tham luận
 
Với chủ đề Tọa đàm đã nêu, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung như: Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; Những giải pháp trong triển khai thực hiện Quy định gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Những giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về thực hiện trách nhiệm "Nêu gương"; Những giải pháp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm "Nêu gương" đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy; Đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới,...
 
Hội nghị đã được nghe 4 ý kiến tham luận rất tâm huyết, trách nhiệm của đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Bắc Ninh. Các ý kiến tham luận đã chia sẻ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giới thiệu một số mô hình, phương pháp, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả; chỉ ra những hạn chế, tồn tại, những vướng mắc, khó khăn, bất cập, từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm "Nêu gương".
 
Đại diện lãnh đạo ĐUK các cơ quan tỉnh Bắc Ninh phát biểu tham luận
 
Báo cáo tại hội nghị của ĐUK các cơ quan TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương, Ban Thường vụ ĐUK các cơ quan TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK về “Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố”. Nội dung Nghị quyết cụ thể hóa 6 nội dung thực hiện trách nhiệm "Nêu gương" và các tiêu chí cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm với công việc được giao, thông qua đó, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. 
 
Trao cờ luân lưu cho lãnh đạo ĐUK các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc - đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ XI
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện trách nhiệm "Nêu gương" của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị trong thời gian qua còn hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Vì vậy, để việc "Nêu gương" trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có hiệu quả, ĐUK các cơ quan TP Hà Nội xác định 4 giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, coi đây vừa là mục tiêu, yêu cầu vừa là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phải tiến hành thường xuyên. Thứ hai, việc triển khai thực hiện Quy định 08 phải gắn với việc thực hiện Nghị định 157/20007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Giải pháp thứ ba là tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị xã hội tham gia giám sát thực hiện Quy định 08-QĐi/TW. Và thứ tư là tăng cường kiểm tra, giám sát những biểu hiện của sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng từ manh nha để ngăn chặn kịp thời. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, trong đó, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhắc nhở xử lý cán bộ đảng viên vi phạm. Kịp thời, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong việc "Nêu gương", không nể nang “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, để đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kinh nghiệm hay, bài học quý của các Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố Cụm đồng bằng Bắc bộ trong việc thực hiện trách nhiệm "Nêu gương" của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy. Nhấn mạnh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố là cơ quan có nhiều đảng viên giữ trọng trách tập trung trí tuệ, niềm tin của Đảng bộ, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, việc thực hiện nghiêm quy định về gương mẫu, "Nêu gương" sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đánh giá cao việc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố Cụm đồng bằng Bắc bộ đã chọn nội dung về thực hiện trách nhiệm "Nêu gương" của người đứng đầu cấp ủy các cấp làm đề tài trao đổi, tọa đàm tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn mong muốn, thời gian tới, chủ đề này sẽ tiếp tục được các tỉnh, thành phố quan tâm để trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong thực hiện trách nhiệm "Nêu gương".

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t