Vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (22:00 19/07/2019)


HNP - Ngày 19/7, Đoàn kiểm tra, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với 6 xã: Minh Cường, Vạn Điểm, Văn Tự, Tiền Phong, Tân Minh, Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với 3 xã: Minh Cường, Vạn Điểm, Văn Tự


Qua báo cáo của các xã cho thấy công tác triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, trong thời gian qua, đã tạo sự chuyển biến đặc biệt sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy Đảng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân từ xã đến thôn, tạo được không khí dân chủ. Nhiều xã đã gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đó, góp phần tạo môi trường dân chủ trong cộng đồng dân cư, xây dựng quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
Qua việc thực hiện QCDC, Nhân dân được biết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của cá nhân và cộng đồng, được thông tin đầy đủ kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Đồng thời, Nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 
 
Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC của các xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn, xây dựng Chương trình công tác và phân công nhiệm vụ của các thành viên, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, kết quả thực hiện có nhiều tiến bộ.
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với 3 xã: Tiền Phong, Tân Minh, Nguyễn Trãi
 
Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn ghi nhận kết quả của 6 xã trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các xã, trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện QCDC. Phát huy vai trò cùa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền và thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; củng cố, kiện toàn kịp thời BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở xã khi có thay đổi về nhân sự, xây dựng chương trình công tác hàng năm, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở xã. Gắn việc thực hiện QCDC, thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước với cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, không để tồn đọng, chồng chéo. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về nội dung các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, vận động nhân dân chung tay thực hiện QCDC, phát huy sức mạnh toàn dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t