Thống nhất quyết nghị một số cơ chế, định mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ (15:39 08/07/2019)


HNP - Chiều 8/7, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, với 96/96 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 100%), HĐND TP đã quyết nghị về cơ chế, định mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ đối với 6 nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Chủ tọa điều hành thông qua nghị quyết một số cơ chế, định mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ


Cụ thể, thứ nhất, Quy định sửa đổi Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức chi giải thưởng cuộc thi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của thành phố Hà Nội. Theo đó, mức chi giải thưởng cấp thành phố: Bằng mức chi tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP. Mức chi giải thưởng cấp huyện (bao gồm các sở, ngành tương đương): Bằng 50% mức chi cấp Thành phố. Mức chi giải thưởng cấp xã: Bằng 50% mức chi cấp huyện (làm tròn số).

Thứ hai, Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ chi tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội. Cụ thể, về nội dung, mức chi chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, ngoài các nội dung, mức chi đã quy định tại Thông tư số 71/2018/TT- BTC, bổ sung đối tượng chi của 03 nội dung chi đã được quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC và bổ sung 01 nội dung chi mới, đó là chi đón, tiễn tại sân bay, chi tặng phẩm, chi tổ chức tiệc chia tay. Về nội dung, mức chi hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, ngoài các nội dung, mức chi đã quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC, đối với hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam do phía Việt Nam đài thọ toàn bộ chi phí, bổ sung đối tượng chi của 02 nội dung chi đã được quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC, đó là: Chi tặng phẩm cho đối tượng là đại biểu quốc tế khác tham dự hội nghị và chi tiệc chiêu đãi cho đối tượng là đại biểu khách mời quốc tế khác, đại biểu và phiên dịch phía Việt Nam. Về nội dung, mức chi tiếp khách trong nước, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC.

Thứ ba, Quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện hoạt động thẩm định công nghệ dự án đầu tư của thành phố Hà Nội. Ngoài các nội dung quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, bổ sung các nội dung chi ngoài quy định tại Luật chuyển giao công nghệ năm 2017, đó là: Chi họp hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; Hội nghị tư vấn; Chi ăn, ở, đi lại của chuyên gia, thành viên hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; Chi lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; Chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập (trong trường hợp cần thiết).

Thứ tư, Quy định nội dung, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến của thành phố Hà Nội, ngoài các nội dung, mức chi đã quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính, điều chỉnh 01 nội dung chi là Nội dung "Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thế áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội". Đồng thời, bổ sung 01 nội dung là chi nhận xét, đánh giá cho thành viên hội đồng sáng kiến (chỉ áp dụng cho Hội đồng sáng kiến cấp Thành phố).

Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày nội dung cơ chế, định mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ

Thứ năm, Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, ngoài các nội dung, mức chi đã quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính, điều chỉnh 01 nội dung chi, đó là: "Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ của Chương trình; tổ chức áp dụng, phổ biến và nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ; thuê chuyên gia tư vấn (nếu cần thiết) về các nội dung, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình quản lý và tổ chức triển khai Chương trình" (không bao gồm Chi tư vấn xác định, đặt hàng nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Đồng thời, bổ sung 01 hình thức bảo hộ được hỗ trợ kinh phí, đó là hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể mang địa danh. Dự toán được xây dựng dưới hình thức các dự án khoa học và công nghệ theo quy định tại Phụ lục 2 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 cua HĐND Thành phố.

Trong nội dung này, bổ sung 01 nội dung chi mới là hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương mang địa danh chưa được bảo hộ nhãn hiệu tập thể sau khi có phê duyệt danh mục dự án đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự toán được xây dựng dưới hình thức các dự án khoa học và công nghệ theo quy định tại Phụ lục 2 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND, ngày 08/12/2016, của HĐND Thành phố.

Thứ sáu, Mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng cho người đã được điều trị khỏi bệnh phong nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động thưòng xuyên tại Khu điều trị phong Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Cụ thể, mức chi từ ngân sách Thành phố hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng cho người đã được điều trị khỏi bệnh phong nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, bao gồm: Đối tượng khuyết tật nặng là 875.000 đồng/người/tháng; Đối tượng khuyết tật nặng là người cao tuổi hoặc trẻ em là 1.050.000 đồng/người/tháng; Đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng là 1.050.000 đồng/người/tháng; Đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi hoặc trẻ em là 1.225.000 đồng/người/tháng.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t