Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (16:06 06/07/2019)


HNP - Ngay từ đầu năm 2019, các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết KNTC nhằm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Lãnh đạo UBND Thành phố duy trì lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Ba, tuần thứ 3 hàng tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KNTC, đồng thời, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố thường xuyên bố trí lịch tiếp công dân đột xuất. Qua công tác tiếp công dân giúp lãnh đạo UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của công dân, chỉ đạo xem xét, kết luận, quyết định giải quyết chính xác các vụ việc; yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nhất là trong việc phối hợp giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trụ sở làm việc của các Bộ, ngành Trung ương.

Để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo. Về cơ bản, việc giải quyết KNTC ở các đơn vị được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc tại cơ sở được nâng lên.

UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC; yêu cầu các cấp, các ngành thường xuyên tăng cường tiếp, đối thoại với công dân; chủ động nắm chắc tình hình KNTC ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, tập trung tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo; phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương để rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, đông người, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC,... qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Kết quả, đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 15.005 lượt công dân đến KNTC. Thực hiện quy định về việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 7.944 lượt công dân, trong đó lãnh đạo UBND Thành phố tiếp 243 lượt công dân; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ngành tiếp 7.701 lượt công dân (cấp huyện: 3.940 lượt, cấp xã: 3.636 lượt, sở, ngành: 125 lượt). Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố tổ chức tiếp, đối thoại với công dân; nghe các đơn vị báo cáo để kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với một số vụ việc KNTC đông người phức tạp.

Các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận và xử lý 18.771 đơn các loại, gồm 2.267 đơn khiếu nại, 926 đơn tố cáo và 15.578 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, GPMB... Ngoài ra, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 161 lượt đoàn đông người/44 vụ việc KNTC (từ 10 người trở lên/đoàn). Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ khi triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố; công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp,... Nhìn chung, các đơn của công dân đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KNTC theo đúng quy định, đề xuất phương án giải quyết có lý, có tình, có tính khả thi cao, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các vụ phức tạp, đông người; đồng thời, xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp lợi dụng quyền KNTC, kích động tập trung đông người, gây mất an ninh, ừật tự tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước và gây tiềm ẩn các vấn đề về an ninh nông thôn.

Từ nay đến cuối năm, các cấp, các ngành của thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, thành phố về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Tăng cường tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, đặc biệt là Luật Tố cáo năm 2018 gắn với việc thực hiện chế độ chính Ị sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh KNTC như đất đai, GPMB, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp,... qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố và của địa phương. Đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số ll-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 07/5/2019 của Thành ủy Hà Nội về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 6817/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố, tập trung giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; tích cực rà soát việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các kết luận giải quyết tố cáo, đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t